پارسیان لب

Variegated Ficus

فیکوس بنجامین ابلق  -  FICUS TREE FICUS BENJAMINA VARIEGATA : نام علمی   MORACEAE  - موراسه , انجیر : خانواده جنوب و جنوب شرقی آسیا و استرالیا : بومی منطقه Variegated...
error: Content is protected !!