پارسیان لب

wilkens-bita

گل شیپور طلایی  -  GOLDEN TRUMPET VINE ALLAMANDA CATHARTICA : نام علمی   APOCYNACEAE  - خرزهره : خانواده برزیل : بومی منطقه Yellow allamanda,, yellow bell, angel's trumpet, buttercup flower, bunga...
error: Content is protected !!