پارسیان لب

zn خون

آزمایش عنصر روی بر روی سرم,نرمال رنج روی,روش اندازه گیری zn, موارد عدم پذیرش نمونه zn نام اختصاری: Zn سایر نام ها: روی بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع...
error: Content is protected !!