خاربز (خواص و فواید)

گیاه خاربز.نام‌هاي ديگر آن: حاج، جواسا، علف ترنجبين و اشترخار مي‌باشد.

1. طبع آن خيلي گرم و خيلي خشك است.
2. ترنجبين از اين گياه بدست مي‌آيد و اين گياه خواص ترنجبين را دارد.
3. جهت رفع سردرد مزمن 3 قطره از آب خالص اين گياه را ناشتا در بيني بچكانند ويكساعت بعد داخل ‌بيني را با روغن‌بنفشه چرب‌نمايند.
4. جهت دفع سنگ كليه و مثانه از عرق اين گياه به مدت 3 روز، روزي 3 استكان بنوشند.
5. جهت تسكين دردهاي رماتيسمي روغن برگ‌هاي اين گياه را بمالند.
6. جهت درمان بواسير از گل‌هاي اين گياه استفاده شود.