معماری

خواص و مضرات سرکه خانگی

سرکه خانگی چه خواصی و مضراتی دارد؟

✳️خواص:

1⃣زرداب را می شکند.
2⃣صفرا را فرو می نشاند.
3⃣قلب را زنده می کند.
4⃣قلب را روشن می کند.
5⃣در خانه داشتن سرکه برکت می آورد.
6⃣در حق اهل خانه دعای برکت می کند.
7⃣تلخه را فرو می نشاند و می شکند.
8⃣کرم های شکم را می کشد.
9⃣دهان را استحکام می بخشد.
?لثه را استحکام می بخشد.
1⃣1⃣جنبندگان شکم را می کشد.
2⃣1⃣عقل را استحکام می بخشد.
3⃣1⃣شهوت به زنان را ریشه کن می کند.
4⃣1⃣ذهن را استحکام می بخشد.
5⃣1⃣عقل را افزون می کند.

⛔️✋منع مصرف:

?مصرف برای عروس درهفته اول ممنوع می باشد(ممکنه نازایی بیاره و )
‼️اگر در حالی که سرکه خورده باشد عادت ماهانه شود، هرگز پاک نمی شود.‼️

?کسانی که بیماری گَری دارند.

پاسخ دهید