آناتومی دستگاه تناسلی مرد

آناتومی دستگاه تناسلی مرد :

تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند .

در انسان مثل سایر حیوانات عالی این وظیفه به عهده دستگاه معینی وا گذار شده است بنام دستگاه تناسلی .

اعضای دستگاه تناسلی مرد بدو دسته تقسیم میشود – اعضای داخلی و اعضای خارجی

۱- اعضای دستگاه تناسلی داخلی مرد شامل : دو غده منی ساز بیضه و ضمایم آنها شامل مجاری و ابران و اجاکولاتور ، حبابچه های منی ، پروستات و غده بولبواورترال کوپر هستند .

۲- اعضای دستگاه تناسلی خارجی مرد شامل : اسکروتوم ( کیسه بیضه ) ، پنیس ( آلت )

دستگاه تناسلی داخلی مرد :

اعضای تناسلی داخلی – بیضه ها : یک زوج غده تولید مثل و منی ساز هستند که در کیسه بیضه یا اسکروتوم قرار دارد .

رشد اسپروماتوزآ در آن انجام می گیرد و هورمون جنسی تسترون در آن ساخته می شود .

آناتومی بیضه

آناتومی بیضه :

بیضه عضوی است بیضی شکل که اندکی به طرفین پهن است. این عضو در یک پرده همبندی سفتی قرار گرفته و به علت رنگ سفید آن شبیه سفیده تخم مرغ پخته است این لایه بنام لایه آلبوژینه نامیده می شود . در کناره خلفی بیضه این پرده ضخامتی می سازد بنام ناف یا مد یا ستنیوم بیضه . بافت همبندی تیغه هایی از مدیاستنیوم بداخل بیضه می فرستد و بیضه را به لبولهایی تقسیم می کند .

لبوها :

محتوی لوله های کرچک در هم پیچیده ای است که جدار آنها از سلولهای پشتیبان سری منی ساز یا سر تولی درست شده است .

گروه دیگری سلول نیز بنام سلول سمی نیفر ( منی ساز ) وجود دارد که این سلولها پس از تغییرات چندی تبدیل به اسپرماتوزآ می شوند این پدیده را اسپرماتوژنزیس نامند .

اسپرماتوزآ در ترشحات بیضه همراه با مایع منی وجود دارد .

از بیضه منی وارد ناف بیضه شده و از انجا توسط ۱۰ تا ۱۲ لوله افرنت یا آوران وارد اپی دیدیم می شود .

در جنین بیضه در حفره شکم قرار دارد و از آنجا از طریق مجرای اینگونیال به اسکروتوم نزول می کند . بطوریکه در موقع تولد هر دو بیضه معمولا در اسکروتوم قرار می گیرند .
اپی دیدیم چیست ؟

جسم کوچکی است که روی کنار خلقی بیضه تکیه دارد یک سر و یک جسم و یک دم دارد. که دم آن بصورت مجرای دفرنت ( وابران ) ادامه پیدا می کند .

مجرای دفرنت : مجرائی است به شکل لوله که طول تقریی آن ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر و مایع منی را از خود عبور می دهد .

بند بیضه : بند بیضه به ضخامت انگشت کوچک شامل : مجرای دفرنت ، اعصاب ، عروق خونی و لنفی و اپی دیدیم .

منی (نطفه ) چیست ؟ مایع لزجی است که دارای قند ، نمک ، آب و غیره

طول عمر منی ۴۸ ساعت است .

حبابچه منی : یک جفت هستند و طول آنها ۴ تا ۵ سانتیمتر می باشد . بین رکتوم و ته مثانه قرار دارد .

حبابچه منی : محل ذخیره منی است . در هر انزال حدود دویست میلیون اسپروماتوزئید تخلیه می شود .

پروستات :

در حفره لگنی زیر فاندوس مثانه قرار دارد . دارای یک قاعده و یک راس می باشد . قائده غده پروستات در بالا است و به ته مثانه می چسبد . راس پروستات رو به پایین چسبیده است .

ترشحات غده پروستات جزء مواد تشکیل دهنده منی است .

در اثر انقباض بافت عضلانی ، غده پروستات ترشحات آن بخوبی تخلیه شده و مثل یک اسفنگتر برای مجرای ادرار عمل میکند . از داخل پروستات مجرای ادرار و مجرای اجاکولاتور می گذرد .

در سینی بالا بافت همبندی غده پروستات افزایش یافته و موجب بزرگی غده می شود در اینصورت مانع تخلیه ادرار از مثانه می شود .

پروستات و کیسه منی را معمولا از راه رکتوم لمس می کنند .

اعضای دستگاه تناسلی خارجی مرد :

۱- اسکوروتوم : یک کیسه پوستی است که بیضه ها و اپی دیدیم را در خود آویزان دارد انقباض عضله کرماستر سبب بالا رفتن بیضه می شود .

۲- لایه واژینال : شامل دو لایه است ۱- لایه واژینال مشترک ۲- لایه واژینال مخصوص .

لایه واژینال مشترک : زائده ای از فاسیای شکم که بیضه و بند ناف بیضه را می پوشاند .

لایه واژینال مخصوص : یک پرده سروزی است دنباله صفاق شکم . در جریان تکامل جنین صفاق بداخل اسکروتوم پیش رفته و تبدیل به لایه واژینال مخصوص بیضه می شود .

۳- آلت یا پنیس :

از یک حشفه ، یک جسم و یک ریشه درست شده است .

حشفه : قسمت ضخیم انتهایی است که مجرای ادرار در نوک آن باز می شود .

گردن : بین حشفه و جسم باریکتر شده و گردن نامیده می شود .

ریشه : ریشه آلت به استخوان پوبیس می چسبد .

آلت از سه جسم غاری درست شده است که دو تا را اصطلاحا جسم غاری آلت و یکی را جسم غاری مجرای ادرار یا جسم اسفنجی می نامند .

گلانس : انتهای جسم غاری مجرای ادرار گلانس را می سازد .

هر جسم غاری توسط یک بافت همبندی متراکم پوشیده شده که تیغه هایی بین آنها می فرستد و آنها را به تعدادی غار یا کارون تقسیم می کند . هنگام تحریک جنسی این غارها از خون پر شده و باعث نعوذ یا ارکسیون آلت می شود .

آلت توسط پوست پوشیده شده این پوست در انتهای آلت بنام پوست ختنه گاه روی حشفه را می پوشاند .

این پوست در ممالکی که ختنه موسوم است موقع ختنه برداشته میشود . بهترین سن ختنه بین ۵ تا ۷ سالگی است .
چرا ختنه می کنند ؟

چون در نوزاد عارضه انسداد مجرای ادرار شایع است .

مجرای آلت :
مجرای آلت دو کار مهم انجام می دهد ۱- عبور ادرار ۲- انزال مایع منی

طول آلت در حدود ۱۶ تا ۱۸ سانتیمتر است .

و از داخل پروستات ، دیافراگم اروژینال و جسم اسفنجی می گذرد .
مجرای آلت از سه قسمت درست شده است ۱- پروستاتیک ۲- غشائی ۳- اسفنجی

قسمت پروستاتیک مجرای آلت :

از همه گشادتر است و طول آن حدود سه سانتیمتر و در قسمت خلفی آن برجستگیهای سمینال قرار دارد که در آن دو مجرای اجاکولاتور و مجاری غده پروستات باز می شود. ترشحات رسیده از این مجاری جزء مواد تشکیل دهنده منی است .

قسمت غشائی مجرای آلت :

از همه باریکتر و کوتاهتر و در حدود یک سانتیمتر است و به دیافراگم اوروژنیتال چسبیده است .

قسمت اسفنجی مجرای آلت :

از همه طویلتر و ۱۲ تا ۱۴ سانتیمتر طول دارد . قسمت عقب مجرای اسفنجی ضخیم تر بنام پیاز آلت یا بولبوس نامیده می شود و ترشحات آنها در تشکیل منی شرکت می کنند . بنا براین در تشکیل منی دو غده شرکت دارد . ۱- غده پوستات ۲- غده کوپر

قسمت انتهایی مجرای اسفنجی قبل از سوراخ خارجی مجرا یک گشادی بنام حفره ناوی دارد .

مجرای ادرار و اسفنگتر دارد : ۱- اسفنگتر داخلی ( غیر ارادی ) ۲- اسفنگتر خارجی ( ارادی )

مجرای ادرار دو انحنا دارد : ۱- انحنای قبل از پوپیس ( دائمی ) ۲- انحنای دوم هنگام نعوذ آلت از بین می رود .

دستگاه تولید مثل مرد :

تولید مثل جنسی شامل تولید سلول زیگوت ( سلول تخم ) دپیلوئید n 2از لقاح دو سلول جنسی با گامت ها پلوئیدn است .

نقش تولید مثل مرد : ۱- تولید سلولهای اسپرم ۲- ایجاد محیطی مناسب برای نکهداری آنها ۳- انتقال آنها به خارج از بدن ۴- هورمون جنسی مردانه تستوسترون

تولید اسپرم و هورمون جنسی بر عهده بیضه ها است .

اسپرم سازی در دمای پایین تر از بدن ( ۳۷ ) صورت می گیرد .

بیضه ها : از هنگام بلوغ تا پایان عمر اسپرم تولید می کنند . در بدن یک مرد بالغ روزانه صد ها میلیون اسپرم تولید می شود .

اپی دیدیم : ۱- محل ذخیره اسپرمها ۲- محل بلوغ اسپرمها .

با هر بار انزال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون اسپرم از بدن خارج می شود . در هر حال از میان آنها تنها یکی از این اسپرمها می توانند لقاح انجام دهند بقیه اسپرمها از بین می روند .

اگر تعداد اسپرمهای سالم موجود در مایع منی از ۲۰ میلیون در هر میلی لیتر کم تر باشد فرد عقیم است .

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده