كومبس رايت

آزمايش آنتي هيو من گلو بو لين (كومبس رايت)

آزمايش آنتي هيو من گلو بو لين (( كومبس رايت )):

روش آزمايش : به منظور انجام اين آزمايش به ترتيب زير عمل مي شود :

  • رقتهاي سرم مورد آزمايش مشابه روش سرو گلوتيناسيون در لوله با سرم فيولوژي يا بافر فسفات با 2/7 = PH به حجم 5/0 ميلي ليتر تهيه شود .
  • آنتي ژن رايت به نسبت توصيه سازنده با سرم فيزیولوژي رقيق شود و سپس به حجم 5/0 ميلي ليتر به هر لوله اضافه گردد.
  • لوله ها را به مدت 24 ساعت در گرمخانه 37 درجه سانتيگراد قرار داده و پس از اين مدت نتيجه را قرائت نماييد .
  • پس از ثبت نتايج ، تمام لوله ها ئيكه داراي آگلو تيناسيون كامل يا جزيي باشند كنار گذاشته شود.
  • بقيه لوله ها را به مدت 10 دقيقه با دور 2000 در دقيقه سانتريفوژ نموده و مايع رويي را با دقت جدا نموده و دور بريزيد و رسوب را با يك ميلي ليتر بافر فسفات يا سرم فيزیولوژي مخلوط و مجددا سانتريفوژ كنيد .
  • مرحله سانتريفوژ را 3 مرتبه تكرار نماييد .
  • رسوب نهايي را با 9/0 ميلي ليتر بافر فسفات يا سرم فيزیولوژي و 1/0 ميلي ليتر آنتي هيومن گلوبولين مخلوط و به مدت 24 ساعت در گرمخانه 37 درجه قرار دهيد .
  • پس از انقضاي زمان مذكور نتايج واكنش را قرائت كنيد .

در بروسلوز مزمن و طولاني ممكن است IgM ديگر توليد نشوند و آنتي بادي IgG و كلاس هاي IgG1 و IgG2 كه بيش از 80% IgG موجود را تشكيل مي دهد نيز سنتز نگردد. و تنها آنتي بادي ضد بروسلايي موجود شامل IgG3و IgG4 باشد كه از نظر كمي و كيفي خيلي ضعيفتر از IgG1 و IgG2 و IgM ضد بروسلايي واكنش مي دهند . توضيح اينكه اين آنتي بادي ها در تست رايت نتيجه منفي كاذب بوجود مي آورند ولي در صورت افزودن آنتي هيومن گلوبولين و انجام تست كومبس رايت نتيجه مثبت حاصل خواهد شد و در تست كومبس رايت تيتر قابل ارزش 40/1 به بالا مي باشد و اگر علامتي از نظر بيماري نيز مشاهده شود نتيجه را با ارزش تر مي نمايد.

 

(( طرز تهيه بافر فسفات با 2/7=PH و غلظت ده برابر بدين ترتيب است ))

1- فسفات مونو سديك با دو ملكول آب =g 03/2

2- فسفات دي سديك بدون آب = g 36/12

3- نمك طعام = g 80

را در يك ظرف يك ليتري ريخته و حجم مي رسانيم و در موقع مصرف 1:10 رقيق مي كنيم .

لازم به توضيح است براي تشخيص آزمايشگاهي بروسلوز آزمايشهاي مختلفي با حساسيتهاي گوناگون به نامهاي آزمون ثبوت مكمل ، آزمون هماگلوتيناسيون غير مستقيم، آزمونهاي ايمونواسي و روش الكتروفورز counter-current ((CIEP نيز انجام مي گيرد.