آزمايش هاي مربوط به كاركرد و نقص هاي ايمني

براي بررسي عملكرد سيستم ايمني در هر فرد در ابتدا تست هاي غربالگري انجام مي دهند تا به وسيله آن پاسخ هاي ايمني هومورال و سلولي بررسي شوند .مثلا براي بررسي ايمني هومورال در ابتدا غلظت سرمي كل ايمونوگلوبولين ها يعني IgG و IgA و IgM اندازه گيري مي شود. بدين منظور از روش راديال ايمونوديفوزيون يا نفلومتري استفاده مي گردد . براي بررسي دقيق تر ، به طور كمَي يا نيمه كمَي، نيز از تست هاي منتخب استفاده مي شود ، مثلا براي بررسي تيتر آنتي بادي بر عليه آنتي ژن خاص و يا ميكروارگانيسم از واكنش هايAg-Abيا روش هاي الايزا و راديو ايمونواسي استفاده مي شود. براي بررسي ميزان فعاليت كمپلمان نيز از روش Hemolytic (CH50) و يا براي اندازه گيري مقدار آن ها از روش هاي راديال ايمونوديفوزيون ، الايزا ، نفلومتري، و الكتروايمونوديفوزيون استفاده مي شود. البته برخي از روش هاي ذكر شده نظير 50‍CH ، نه به طور روزمره، بلكه در موارد ضروري انجام مي پذيرد(جدول1و2).


تست هاي مربوط يه نقص ايمني هومورال


عملكرد صحيح سيستم ايمني وابستگي زيادي به يكپارچه بودن اجزاي ايمني هومورال و سلولي دارد لذا بروز نقص در هر يك بر عملكرد ساير اجزا اثر كرده و در نهايت پاسخ طبيعي دچار اختلال مي شود.
ناهنجاري هاي مربوط به نقص هاي ايمني را نيز مي توان بر حسب نقص درعوامل شركت كننده در سيستم ايمني به دسته هاي ذيل گروه بندي كرد. مثلا نقص هاي مربوط به ايمني هومورال شامل نقص در سلول B و نقص در اجزاي كمپلمان مي تواند باشد.

آزمايش هاي بررسي نقص ايمني هومورال


براي بررسي ناهجاري هاي مربوط به ايمني هومورال دو نوع تست وجود دارد
الف-تستهاي غربالگري اوليه براي بررسي موارد مشكوك به بيماري(جدول3).
ب- تست هاي اختصاصي براي بررسي موارد مربوط به ناهنجاري هاي نقص ايمني هومورال(جدول4).

جدول1- تست هاي غير اختصاصي براي پاسخ ايمني هومورال
نوع پاسخ ايمني روش رديابي پارامتر هاي قابل ارزيابي
با واسطه آنتي بادي(هومورال)
كمپلمان RID و نفلومتري

تعيين غلظت ايمونوگلوبولين سرمي(IgG, IgA, IgM) و C3, C4

جدول2- تست هاي اختصاصي منتخب براي بررسي توان ايمني هومورال در فرد
روش هاي رديابي
پارامتر هاي قابل ارزيابي ارزيابي كمًي سنجش عملكرد
ايمونوگلوبولين ها يا بررسي حضور يا تيتر آنتي بادي اختصاصي ضد ميكروارگانيسم و يا ضد آنتي ژن با استفاده از روش ELISA , RIA, واكنش هاي Ag-Ab در مواقع ضروري انجام مي شود و نه به طور روزمره
اجزاي كمپلمان اندازه گيري فعاليت هموليتيك كمپلمان(CH50)

, ELISAنفلومتري و الكتروايمونوديفوزيون در مواقع ضروري انجام مي شود و نه به طور روزمره ، ليز سلول با واسطه آني بادي و كمپلمان
كل سلول هاي B فلوسايتومتري( بررسي حضور آنتي بادي مونوكلونال ضد CD19, (CD20, CD22 اندازه گيري سطح ايمونوگلوبولين در سرم( روشRID يا نفلومتري براي اندازه گيري IgG, IgA, IgM)) ;
فعال كردن سلول هاي B با ميتوژن

جدول3–تستهاي غربالگري براي بررسي موارد مشكوك به بيماري

تست هاي غربالگري منتخب نقص ايمني هومورال
بررسي نوع نقص ايمني روش هاي رديابي
عملكرد سلول B ، توليد آنتي بادي )مقادير (IgG, IgA, IgM
پاسخ ايمني هومورال RID و نفلومتريELISA,،
كمپلمان نقص كمپلمان اندازه گيري مقدار C3 سرمي، CH50

جدول4– تست هاي ارزيابي ناهنجاري هاي مربوط به نقص سلول B

پارامتر هاي قابل اندازه گيري روش رديابي
كل پروتيين هاي سرم الكتروفورز سرم
اندازه گيري كلاس ايمونوگلوبوليني(IgG, IgA, IgM,) راديال ايمونوديفوزيون (RID)، نفلومتري
بررسي نقص ايمونوگلوبوليني ايمونوالكتروفورز- ايمونوفيكساسيون
اندازه گيري زير كلاس هاي IgG (نظيرIgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ) ,RID نفلومتري ELISA ,
شمارش كل سلول هاي B فلوسايتومتري(mAb To CD19, CD20, CD22)

جدول5- اسامي تست ها براي بيماري هاي منتخب نقص اجزاي كمپلمان

بيماري نام اجزاي كملمان روش رديابي
سندرم شبه LE
)لوپوس اريتماتوزLE=) C1q, C4 RID، نفلومتري، لاتكس آگلوتيناسيون
عفونت هاي عودكننده مزمن C3 مشابه روش هاي بالا
عفونت هاي نيسريايي C5 مشابه روش هاي بالا
عفونت هاي باكتريايي عودكننده فاكتورH يا I مشابه روش هاي بالا

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.