آزمايش Clotting time,CT

اين تست از حساسيت كمي برخوردار بوده و اغلب به منظور درمان با هپارين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

روش انجام آزمايش:

  • بلافاصله پس از ورود خون به داخل سرنگ نمونه‌گيري، كرنومتر را به كار بيندازيد.
  • پس از اتمام نمونه‌گيري، 1 ميلي‌ليتر از خون را داخل يك لوله آزمايش ريخته و آن را در بن‌ماري 37 درجه سانتيگراد قرار دهيد.
  • لوله را در تناوب‌هاي 30 ثانيه‌اي تكان دهيد.
  • به محض مشاهده لخته، زمان سنج را متوقف نموده و زمان را گزارش نماييد.

زمان طبيعي در اين روش بين 8-4 دقيقه مي‌باشد.