آزمایش اپتوچین (Optochin)

آزمایش اپتوچین (Optochin):
این آزمایش برای تعیین اثر اپتوچین (Ethyl hydro cupreine HCL) بر روی یک ارگانیسم استفاده می شود. اپتوچین، پنوموکوکوس ها را لیز می کند (مثبت) اما استرپتوکوکوس های آلفا همولتیک دیگر نسبت به آن مقاوم هستند (منفی).
روش کار   :
الف- با استفاده از لوپ بر روی محیط بلاد آگار ارگانیسم مورد آزمایش کشت داده شود.
ب- با استفاده از پنس استریل دیسک اپتوچین را بر روی ناحیه کشت داده شده قرار داده و به آرامی کمی دیسک را بر سطح محیط کشت فشار داده تا از تماس مناسب دیسک اطمینان حاصل شود.
ج- پلیت برای مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای C°۳۵ در۵%  CO2 انکوبه شود.
د– قطر هاله نبود رشد را بر حسب میلی متر اندازه بگیرید.

یافته های مورد انتظار:
مثبت: قطر هاله نبود رشد≥۱۴ mm  (با قطر دیسک ۶mm) حساس تلقی می شود.
منفی: هاله نبود رشد مشاهده نمی شود.
مشکوک: هر هاله نبود رشد کمتر از  ۱۴ mmاز نظر پنوموکوک مشکوک است. سوش مورد نظر بایستی با تست حلالیت در صفرا از نظر وجود پنوموکوک تأئید شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *