آزمایش بمب کالریمترجهت تعیین آنتالپی و گرمای آزاد شده

هدف : آشنایی با شیوه آزمایش بمب کالریمترجهت تعیین آنتالپی و گرمای آزاد شده.

ابزار و مواد لازم:

بمب کالریمتر، دماسنج، ترازو، سود جامد، پتاسیم نیترات.

تئوری آزمایش :
انرژی درونی (U) : به مجموع انرژی های ناشی از جنبش ذرات یک جسم می باشد بعبارتی انرژی درون ملکول.
انرژی آنتالپی (H) : همان انرژی درونی است که در یک سیستم با انرژی مدخل یا مخرج یک سیستم جمع شده است.
باید توجه داشت که انرژی آنتالپی فقط برای سیستم باز تعریف می شود در ضمن به انرژی آنتالپی،انرژی فشاری گفته می شود. (مجموع U و P و A )، همچنین همواره انرژی درونی باید از انرژی آنتالپی در معادلات کمتر باشد.
H = U + PV
∆H = ∆U + ∆ (PV)             ∆U = ∆H – ∆ (PV)

قانون اول ترمو دینامیک در سیستم های بسته به صورت زیر تعریف می شود:
∆U = Q – W
در قانون دوم ترمودینامیک انرژی های کوچک و اتلاف انرژی نیز محاسبه می شود.
∆U = T∆S – W
∆H – P∆V – V∆P = T∆S – P∆V             ∆H = V∆P + T∆S
قانون اول بیان می دارد که هر سیستم به اندازه مقدار انرژی ایی که می گیرد، می تواند کار انجام دهد. بعبارتی مجموع گرما های گرفته شده برابر است با مجموع کارهای انجام شده  ( ΣQ = ΣW)  توسط سیستم در این قانون هیچ صحبتی از میزان تلفات انرژی نشده که این نقص قانون اول است که در قانون دوم این نقص جبران شده است. به یاد داشته باشید که  0 <  ( ∆Ssys + ∆Ssurr) مجموع تغییرات بی نظمی سیستم و محیط همواره  بزرگتر مساوی صفر است.
در کاربرد قانون اول، حوزه نفوذ هر فرآیند خاص به دو بخش سیستم و محیط آن تقسیم می شود. بخشی که فرآیند در آن روی می دهد سیستم است و هر چیزی که سیستم با آن ارتباط داشته باشد محیط می باشد. قانون اول نه فقط برای سیستم بلکه برای سیستم و محیط صدق می کند. انرژی داخلی به شکل آنتالپی، یک تابع حالت است و برای محاسبه مقادیر گرما و کار برای تجهیزات به کار می رود. برخی از خواص ترمو دینامیکی مرتبط با انرژی داخلی،به علت اهمیت کاربرد ترمودینامیک در فرآیند های عملی تعریف می شود که آنتالپی در این بخش معرفی می شود. آنتالپی مانند حجم و انرژی داخلی، یک کمیت مقداری است ولی آنتالپی ویژه یا مولی یک خاصیت درونی است.

شرح آزمایش در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *