رایت سریع رزبنگال

آزمایش رایت سریع (رزبنگال)

روش آگلوتیناسیون سریع با آنتی ژن ویژه این روش

(لوازم مورد لزوم):

1-پلیت شیشه ای مخصوص آزمایش سرولوژی

2-آنتی ژن قابل مصرف و فاقد اتو آگلوتيناسيون

3-كنترل مثبت و كنترل منفي

4-روتاتور واپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

آنتي ژن رزبنگال به رنگ قرمز و باPH اسيدي برابر 65/3 و به ميزان 8% جرم ميكربي بروسلا آبورتوس در دسترس مي باشد و بيشتر اين روش جهت تشخيص اوليه در برنامه هاي كنترل و ريشه كني بروسلوز به عنوان تست غربالي بكار برده مي شود و توصيه مي شود بعلت احتمال بروز پديده پروزون و مشاهده پاسخ منفي كاذب ، آزمايش تمامي نمونه هاي سرم با روش لوله اي انجام شود . در صورت انجام ازمايش به روش سريع و بر روي پليت ، از يك قطره سرم ( حدود 25-30 ميكرو ليتر )و يك قطره آنتي ژن (حدود25-30ميكروليتر) استفاده مي شود و موارد مثبت به روش لوله تعيين مقدار شود و از تيتراسيون تست با پليت خودداري گردد و سعي شود كه در اين آزمايش از كنترل مثبت و منفي استفاده شود و آگلوتيناسيون با نمونه كنترلي منفي و مثبت مقايسه گردد.