رایت لوله ای

آزمایش رایت لوله ای

آزمون آگلوتيناسيون رايت در لوله:

(لوازم و مواد مورد نیاز):

1-لوله هموليز

2-آنتي ژن مخصوص لوله اي ساخت داخل كه فاقد اتو آگلوتيناسيون باشد و قابل مصرف طبق تاريخ ساخت مي بايستي تا هنگام مصرف دور از نور و در يخچال 4 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

3- نمك طعام و فنل

4-پارافيل جهت بستن درب لوله ها

5-سرم كنترل مثبت و منفي جهت تهيه شاهد

طرز تهيه سرم فيز يولوژي فنيكه :

5/8 گرم كلرور سديم و 5 گرم فنل را در 1000 ميلي ليتر آب مقطر حل نماييد. توصيه مي شود براي از بين بردن پديده پروزن بجاي 5/8 گرم 50 گرم نمك طعام و5 گرم فنل را در يك ليتر آب حل نماييد.

 

روش آزمايش :

در يك رديف لوله هموليز از سرم مورد آزمايش رقت هاي 1:5 , لغايت 1:640يا 1:1280 به ترتيب ذيل تهيه نماييد :

A: در لوله اول8/ . ميلي ليتر و در لوله هاي بعدي 5/ . ميلي ليتر سرم فيزيولوژي فنيكه بريزيد .

B: 2/ . ميلي ليتر از سرم مورد آزمايش به لوله اول اضافه كرده (رقت 1:5 ) از لوله اول نيم ميلي ليتر به لوله دوم اضافه كنيد (رقت 1:10 ) مخلوط نموده به همين ترتيب تا لوله آخر ادامه داده و از لوله آخر 5/ . ميلي ليتر اضافه را بعد از مخلوط كردن دور بريزيد .

C: آنتي ژن را به مقدار مورد نياز تهيه (در صورت نياز به رقيق شدن بر حسب دستور العمل رقيق گردد) و به هر لوله 5/ . ميلي ليتر اضافه نماييد در نتيجه رقت هاي نهايي با احتساب حجم آنتي ژن 1:10 , 1:20 , 1:80 و … الي آخر بدست آيد .

D: تهيه شاهد منفي و مثبت:

  • براي تهيه شاهد منفي 5/ . ميلي ليتر آنتي ژن رقيق شده يا آماده مصرف را در يك لوله هموليز ريخته و نيم ميلي ليتر محلول سرم فيزيولوژي فنيكه به آن مي افزاييم .
  • براي تهيه شاهد مثبت يك نمونه سرم مثبت قوي را به صورت 1:5 رقيق نماييد .

(100 ميكروليتر سرم + 400 ميكروليتر سرم فيزيولوژي فنيكه) سپس 5/ . ميلي ليتر از آن را با 5/ . ميلي ليتر آنتي ژن آماده مصرف در يك لوله ریخته و مخلوط نماييد .

E: محتوي لوله ها را كاملا” مخلوط و درب لوله ها را با پارافيلم بسته و به مدت 20 تا 24 ساعت در گرمخانه 37 درجه سانتي گراد قرار داده و به ترتيب نتيجه را قرائت مي كنيم .

قرائت نتايج :

بر مبناي ميزان شفافيت مايع فوقاني (با مقايسه لوله شاهد ) و آگلوتيناسيون ايجاد شده نتايج بر حسب تيتر لوله ها (رقت لوله ها ) گزارش مي گردد و با بيشترين رقت لوله اي كه نسبت به لوله شاهد منفي ، 50 درصد شفافيت يا آگلو تيناسيون را نشان مي دهد تيتر نهايي آزمايش بدست مي دهد . ضمنا” در مورد تفسير آزمايش رايت وتعيين تيتر آلودگي هنوز اتفاق نظر وجود ندارد . در كتب و مقالات پزشكي غربي به علت اينكه بيماري شيوع چنداني ندارد و تعداد مبتلايان اندك مي باشد و فقط بيماري يك بيماري شغلي محسوب شده و به وسيله بروسلا آبورتوس و سوئيس با تماس مكرر بوجود مي آيد و آلودگي با بروسلا ملي تنسيس رواج ندارد، تیتر قابل ارزش برای درمان 1:160 میباشد، ولی در ایران بیشتر آلودگی با بروسلا ملیتنسیس گزارش شده و شيوع بيشتري دارد و تيتر 1:80 به بالا براي درمان ارزش بيشتري دارد ليكن تيتر هاي پايين تر و بويژه در ارتباط با بيماريهاي غير شغلي نبايستي كم اهميت در نظر گرفته شود، مگر در صورتيكه از نظر كلينيكي تظاهرات وجود نداشته ، تيتر آزمايش دو هفته بعد رو به افزايش نبوده ، كشت خون منفي بوده ، يا در آزمايش IgG , 2ME فعال وجود نداشته باشد .