تفسیر آزمایش فنوباربیتال

آزمایش فنوباربیتال (روش انجام،مقدار نرمال رنج،شرایط نمونه گیری و تفسیر)

شرایط آزمایش فنوباربیتال از قبیل روش نمونه گیری،تفسیر آزمایش و مقدار نرمال رنج این آزمایش،عوامل مداخله گر در آزمایش فنوباربیتال،حجم نمونه مورد نیاز و اطلاعات دیگر را در زیر بخوانید.

روش ارجح
روش کروماتوگرافی (GLC و HPLC)

بخش مورد انجام
بیوشیمی

سایر روش ها
EIA ، FPIA

نام اختصاری
PBAR

سایر نام های آزمایش فنوباربیتال
فنوباربیتول، Solfoton ، Burbita، Luminal

نوع نمونه قابل اندازه گیری
سرم یا پلاسما  (هپارینه یا EDTA دار)

در مورد فنوباربیتال بیشتر بخوانید

حجم نمونه مورد نیاز
ml 1

شرایط نمونه گیری

در بالاترین حد غلظتی نمونه گیری انجام شود.
نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری
به بیمار تذکر دهید که ۱۲- ۸ ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کنید.

ظرف ۲ ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه آزمایش فنوباربیتال
نمونه های به شدت لیپمیک ، ایکتریک با همولیزه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری آزمایش فنوباربیتال
نمونه در دمای اتاق چند ساعت و در دمای c 4 و c 20 –  تا ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی
پایش میزان غلظت دارو در درمان بیماران دچار صرع و تشنج
ارزیابی عوارض و مسمومیت دارویی

مقادیر طبیعی آزمایش فنوباربیتال

اطفال و کودکان : µgr/ml 30 – ۱۵
بزرگسالان : µgr/ml 40 – ۲۰
غلظت سمی : µgr/ml  ۶۰ ≤

تفسیر آزمایش فنوباربیتال

پاسخ بالینی به دارو به میزان غلظت خونی آن مرتیط است.
تنظیم مقدار مصرف دارو پس از ۲ هفته از درمان برای رسیدن به سطوح خونی در وضعیت پایدار در طیف مابین
µgr/ml 40 – ۲۰ برای بزرگسالان و µgr/ml 30 – ۱۵ برای اطفال و کودکان حاصل می شود.
بیمارانی که به طور مداوم از این دارو استفاده می کنند معمولا نیاز به مسکن یا داروی آرام بخش نداشته مگر اینکه غلظت دارو در خون از µgr/ml 40 فراتر رود. غلظت سمی دارو µgr/ml  ۶۰≤ می باشد.

عوامل مداخله گر در آزمایش فنوباربیتال
والپوریک اسید و سالیسیلات ها حدود ۴۰% باعث افزایش مقادیر فنوباربیتال می شوند. فنوباربیتال باعث تحریک آنزیمی اکسیداز کبدی و افزایش متابولیسم  گزنوبیوتیک ها پس از ۱ الی ۲ هفته درمان خواهد شد.

توضیحات
قلیایی کردن یونیزاسیون دارو را  افزایش داده و باعث کاهش بازجذب کلیوی دارو خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *