آزمایش های غربالی و سریع جهت تشخیص سریع UTI

آزمایش های غربالی و سریع جهت تشخیص سریع UTI:
الف) رنگ آمیزی گرم: ادرار را خوب  هم زده و یک قطره از آن را روی لام تمیز ریخته و اجازه دهید در مجاورت هوا خشک شود. پس از فیکس کردن و رنگ آمیزی، با بزرگ نمایی ۱۰۰۰ و روغن ایمرسیون بررسی کنید. وجود حداقل یک ارگانیسم در هر میدان (حداقل  ۲میدان میکروسکوپی مشاهده شود) باکتریوری (باکتری در ادرار) با اهمیت تلقی می گردد.
ب) آزمایش میکروسکوپی: بررسی و شمارش WBC در نمونه ادرار سانتریفوژ شده در زیر میکروسکوپ بهترین شاخص وضعیت بیماری است. وجود ۳ گلبول سفید درهر میدان میکروسکوپی ارتباط به وجود عفونت دارد.سایر روش ها شامل استرازلکوسیتی، آزمایش احیاء نیترات به نیتریت و آزمایش تری فنیل تترازولیوم کارباید (TTC) می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.