آزمایش وزن مخصوص ادرار

  • محدوده‏ی طبیعی آن بین 030/1 – 003/1 می‏باشد. مقادیر آن با وضعیت هیدراسیون بیمار متغیر می‏باشد به‏طوری‏ که ادرار با وزن مخصوص بیش از 020/1 را ادرار تغلیظ یافته و ادرار با وزن مخصوص کمتر از 005/1 را ادرار رقیق گویند.
  • وزن مخصوص ثابت 010/1، علامتی از نارسایی مزمن کلیه بوده و اصطلاحاً ایزوتن‌اوری نامیده می‏شود.