آزمایش ژنوتایپ

در این روش توالی نوکلئوتیدی ژن‌های اختصاصی یا قسمت‌هایی از ژن‌ها تعیین می‌شود. رایج‌ترین ارزیابی ژنوتایپی مورد استفاده برای تعیین توالی DNA بصورت اتوماتیک انجام می‌شود. ویروس‌هایی که دارای توالی مشابه ویروس‌های موجود در طبیعت هستند ویروس‌های”نوع وحشی” (Wild- Type) نامیده می‌شوند. موتاسیون‌های نقطه‌ای ممکن است در ویروس بیمارانی که داروهای ضد ویروسی می‌گیرند رخ دهد. آزمایش ژنوتایپی وجود موتاسیون در جمعیت ویروسی بیمار را با تعیین تغییرات ژن که از توالی ژنتیک HIV متفاوت می‌باشد مشخص می‌کند. ژنوتایپ کردن، کاهش اثر داروها را در بار ویروسی بیمار نشان می‌دهد و آگاهی از الگوی اختصاصی مقاومت دارویی زمانی که برای بیمار انتخاب رژیم درمانی صورت می‌گیرد می‌تواند سودمند باشد. ژنوتایپ کردن HIV برای انتخاب دارو و برقراری و اصلاح نتایج طولانی مدت درمان برای بیماران HIV/AIDS بكار مي‌رود.