آزمایش کمپ

آزمایش CAMP:
اصول:
ارگانیسم های خاصی (شامل استرپتوکوکوس های گروه B)، پروتئین خارج سلولی ترشحی (فاکتور CAMP) تولید
می نمایند که در حضور همولیز  β استافیلوکوکوس آرئوس اثر سینرژیکی داشته و لیز گلبول ها تشدید می شود.
روش کار:
الف- یک سوش استافیلوکوکوس آرئوس دارای همولیزβ  به شکل یک خط افقی در وسط پلیت محیط بلاد آگار کشت داده شود.
ب- ارگانیسم های مجهول عمود بر خط کشت استافیلوکوکوس آرئوس کشت داده شوند.
ج-۲۴  ساعت در دمای ۳۵°C انکوبه گردد.
نتایج مورد انتظار:
مثبت: همولیز به شکل نوک پیکان در محل تلاقی سوش مورد آزمایش و استافیلوکوکوس آرئوس تشدید شده است. پس ارگانیسم مجهول می تواند استرپتوکوکوس گروه B باشد.
منفی: هیچ حالتی از تشدید لیز در محل تلاقی مشاهده نمی شود. ارگانیسم مجهول استرپتوکوکوس گروه B نیست.
این تست جهت تائید استرپتوکوکوس های β همولیتیک، باسیتراسین مقاوم و  SXTمقاوم به عنوان استرپتوکوکوس گروه B به کار می رود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *