آزمایش کواگولاز

آزمایش کواگولاز: استافیلوکوکوس اورئوس با دو روش می تواند از پلاسمای خرگوش لخته ایجاد کند و در واقع دو نوع کواگولاز در باکتری وجود دارد.
الف- فاکتور تجمع دهنده یا Clumping Factor ) (: این فاکتور به دیواره سلول باکتری متصل بوده و با فیبرینوژن پلاسما واکنش می دهد. فیبرینوژن به فیبرین تبدیل و در نتیجه باکتری در شبکه فیبرینی به دام افتاده و لخته دیده  می شود. این فاکتور را می توان با روش لامی ( Slide test ) شناسایی کرد.
ب- آنزیم کواگولاز: این آنزیم پروتئینی خارج سلولی است که فاکتور واکنش دهنده با کواگولاز پلاسماCRF  را فعال کرده و کمپلکس کواگولاز-CRF، فیبرینوژن را به لخته فیبرینی تبدیل می کند.
(CRF= Coagulase Reactive Factor)

روش انجام آزمایش :
الف- روش لامی
A – یک قطره پلاسمای خرگوش روی لام ریخته می شود.
B – یک قطره سرم فیزیولوژی در کنار پلاسما ریخته می شود.
C- یک لوپ از باکتری در هر دو قطره، به ترتیب اول در کنترل و سپس در پلاسما مخلوط می شود.
D – به مدت ۵-۱۰ ثانیه ایجاد کلامپ بررسی می شود.
مثبت : مشاهده کلامپینگ در پس زمینه شفاف
منفی : مشاهده سوسپانسیون یکنواخت شیری رنگ.
در موارد منفی و مشکوک آزمایش لوله ای انجام می شود.
ب- روش لوله ای ( Tube test )
A- با بردن چند کلنی در  ۰٫۵ mlپلاسمای خرگوش سوسپانسیون تهیه می شود.( لوپ را داخل قطره می چرخانیم.)
B- انکوباسیون سوسپانسیون مذکور به مدت ۴ ساعت در اتمسفر معمولی در دمای ۳۷°C.
C- اگر پس از ۴ ساعت پاسخ منفی بود بررسی مجدد لوله تا ۲۴ ساعت در دمای آزمایشگاه.
مثبت : پلاسما لخته می شود.             منفی : پلاسما لخته نمی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *