آزمایش گلوکز ادرار

  • گلوکز به ‏وسیله گلومرول‏ها تصفیه شده و درحالت طبیعی کاملاً به وسیله لوله‏های پروكسیمال بازجذب می‏شود. اگر مقدار گلوکز تصفیه شده بیش از توانایی توبول‏ها در بازجذب آن باشد، در ادرار ظاهر شده که اصطلاحاً گلوکزاوری نامیده می‏شود.
  • علت عمده گلوکزاوری، دیابت شیرین است. معمولاً در دیابت‏ها تا زمانی‏که مقدار گلوکز سرم به بیش از 180mg/dl (که آستانه کلیوی گلوکز می‏باشد) نرسد گلوکزاوری ایجاد نمی‏شود.
  • در بیماری که سابقه دیابت ندارد در صورت مثبت شدن تست نواری برای گلوکز، باید احتمال دیابت را ارزیابی کرد. اگر بیمار مبتلا به دیابت نبود، باید به علل دیگر گلوکوزاوری توجه نمود که عمده‏ترین علت آن، نارسایی در عملکرد لوله‏های پروكسیمال است.
  • سندروم فانکنی (نارسایی لوله‌های پروكسیمال بصورت منتشر) با گلوکوزاوری، اوریک اسیدوری، فسفات اوری، آمینواسیداوری‏، بیکربنات‏اوری و پروتئینوری توبولار مشخص می‏گردد.
  • در بچه‏ها، معمولاً اختلالات ارثی علت عمده سندرم فانکونی است در حالی‏که در بالغین عمده‏ترین علت این اختلال، میلوم مولتپل می‏باشد.
  • نتایج منفی کاذب می‏تواند در صورتی‏که اسید اسکوربیک و سالیسيلات‏ها در ادرار وجود داشته باشند حاصل شود.
  • در صورت وجود پراکسید هیدروژن نتیجه مثبت کاذب به‏دست می‏آید.