آزمایش: 17 ، آلفا هیدروکسی پروژسترون17-OHP

آزمایش: 17 ، آلفا هیدروکسی پروژسترون17-OHP

مقدمه: 17-OHP که توسط قشرفوق کلیه، تخمدان ها، بیضه ها وجفت تولید می
شود، یک پیش نیاز کورتیزول بوده وبطور مشخص درمبتلایان به هیپرپلازی
مادرزادی آدرنالCAH)) که بیماری اتوزومال مغلوب بوده ودرآن فقدان
کورتیزول منجربه هیپرپلازی فوق کلیه القاء شده توسطACTH می شود بالا
می رود.
هدف: تشخیص CAH وآگاهی ازکافی بودن کورتیزول درمانی جایگزین دراین
بیماران، غربالگری نوزادان ازجهتCAH ، بررسی تومورهای خاص فوق کلیه
یاتخمدان که ممکن است فعالیت اندوکربن داشته باشند.
نمونه: سرم، پلاسما، خون کامل
زمان نمونه گیری: در نوزادان روز دوم یا سوم تولدانجام شود، سطح خونی
درصبح دارای بالاترین مقدار می باشد.
طریقه نگهداری: سرم یاپلاسما درعرض 4ساعت جداشود، سرم یاپلاسما برای
4روز در4 درجه سانتی گراد پایدارمی باشد.
روش : ELISA( 1لایزا)
دربیماران مشکوک به CAH درصورتی که نتیجه تست غربالگری برای
17-OHP مثبت باشد می بایست توسط یکی ازدوروش زیرتاییدشود.
1- یک جواب دیگرخون کامل یاسرم ازجهت سنجش17-OHP
2- یک تست مولکولی ازجهت شایعترین موتاسیون های درگیرکننده ژن21
هیدروکسیلاز
محتویات کیت: 1 استاندارد،7ویال،3،کنژوگه 1ویال،3سبوسترای (TMB) ،
1ویال 4 wash1ویال 5STOP1ویال
نگهداری کیت: در8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
روش انجام آزمایش:
وسایل موردنیاز: سمپلر25- سمپلر200دستکش، تایمر
روش ساخت محلولها: محتویات ویال wash رابه نسبت 1به 20 باآب مقطر
رقیق کنید.
((کیت رایک ساعت قبل ازشروع کاردردمای محیط قراردهید))
1-25 لاندا ازکنترل ها، 25لاندا ازسرم بیمار راداخل چاهک هابریزید،200 لاندا کنژوگه به هرچاهک اضافه کنید60 دقیقه انکوبه کنید.
2- سه بارمحلول رابا wash شستشو دهید،100 لاندا سوبسترای TMB داخل چاهک بریزید. 30 دقیقه دردمای اتاق وجای خنک قراردهید.
3- 100 لاندا STOP اضافه کنید درطول موج 450 بخوانید
(رنج نرمال: 8/0 -1/0)ازمایش C3

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.