آزمایش ALP Alkaline Phosphatase

عوامل مداخله‌گر:

  • حاملگي باعث افزايش سطح ALP مي‌شود.
  • سن و جنس
  • شكستگي استخوان در حال بهبودي باعث افزايش سطح ALP مي‌شود.
  • غذاي چرب 2 تا 3 ساعت قبل از انجام آزمايش موجب افزايش سطح ALP مي‌شود.
  • سرم تا زمان انجام آزمايش بايد در يخچال نگهداري شود چون گرما به صورت كاذب نتايج را افزايش مي‌دهد.
  • بايد حداكثر تا چهار ساعت آزمايش بر روي نمونه انجام شود، چون تأخیر موجب افزايش سطح ALP مي‌گردد.
  • تزريق داخل وريدي آلبومين گاهي باعث افزايش سطح ALPتا چند روز مي‌شود.
  • جمع‌آوري خون در لوله‌هاي حاوي ضد انعقادهايEDTA فلورايد و اگزالات سبب كاهش سطح ALP مي‌شود.

 

تداخلات دارویی:

  • داروهاي زير ممكن است سبب افزايش سطح ALP شوند:

آلبومین ساخته شده از بافت جفت، آلوپورینول، آنتی‌بیوتیک‌ها، آزاتیوپرین، کلشی‌سین، فلورایدها، ایندومتاسین، ایزونیازید، متوترکسات، متیل دوپا، اسید نیکوتینیک، فنوتیازین، پروبنسید، تتراساکلین، وراپامیل

  • داروهاي زير ممكن است سبب کاهش سطح ALP شوند:

آرسنیک‌ها، سیانیدها، فلوریدها، نیتروفورانتوئین، اگزالات‌ها، املاح روی