آزمایش APT test

گاهی در نوزادان درنتیجه بلع خون مادر، به هنگام زایمان،مدفوع یا استفراغی که به شدت خون آلوده است دیده می شود. اگر لازم باشد که در مدفوع یا استفراغ یک نوزاد، وجود خون جنین را از خون مادر تمییز دهند ممکن است آزمون APT را درخواست کنند. ماده ی مورد آزمایش را باید در آب امولسیفیه کرد تا هموگلوبین آزاد شود، و پس از سانتریفیوژ به مایع رویی صورتی رنگ که حاوی هموگلوبین است سود 1% اضافه می کنیم.

در صورت وجود هموگلوبین جنینی مقاوم به قلیا محلول همچنان صورتی باقی می ماند، در حالیکه تقلیب (Denaturation) هموگلوبین مادر محلول رویی را قهوه ای مایل به زرد می کند.