آزمایش Calprotectin

اندازه گیری Calprotectin مدفوع که پروتئین وابسته به کلسیم در نوتروفیل ها می باشد، مارکر تشخیصی IBD تلقی می شود که طی دهه گذشته شواهد فراوانی از ارزش تشخیصی آن در این زمینه بدست آمده است.

نام اختصاری:  Calprotectin

سایر نام ها: Stool calprotectin

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مدفوع

حجم نمونه مورد نیاز: 5 gr

شرایط نمونه گیری:

  1.  نیاز به ناشتایی نمی باشد.
  2. 5 تا10 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی نمونه گیری مدفوع فاقد نگاهدارنده جمع اوری گردد.
  3. با نظر پزشک معالج، از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی  2 هفته قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮﯼ ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ به آزمایشگاه ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
  2. نمونه منجمد شده را در داخل ظرف پلاستیکی با درپوش پیچ دار ارسال نمایید
  3. تاریخ و زمان نمونه گیری و سن بیمار را یادداشت نمایید.
  4. ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از اﻧﺠﺎم و ﮔﺰارش ﺟﻮاب دور رﻳﺨﺘﻪﻣﯽﺷﻮد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

  1. نمونه ای به غیر از نمونه مدفوع.
  2. نمونه مدفوع که در محیط کشت و یا ظروف حاوی مواد نگهدارنده جمع آوری شده باشد.
  3. جمع آوری در ظروف غیر پلاستیکی و  آلوده .

شرایط نگهداری: نمونه در دمای اتاق به مدت 5 روز، در دمای  4oC به مدت 8 روز و در دمای -20 oC تا 30 روز پایدار است.

اطلاعات تکمیلی:

بیماریهای التهابی روده (IBD) به عنوان گروهی از اختلالات روده ای با منشاء ژنتیک مطرح   می باشند. اين بيماريها مي توانند منتهی به اختلال در عملکرد سلول های پوششی روده همراه با تحریک سیستم ایمنی مخاط روده گردند. این گروه از بیماریها که عمدتاً با درد های مزمن و   عود کننده شکم تظاهر می کنند با گروهی دیگر از بیماریها با تظاهرات مشابه هم پوشانی دارند.  بنابراين تشخیص اولیه IBD که نیاز قطعی به آندوسکوپی را به منظور تعیین مرحله و میزان فعالیت بیماری ایجاب می کند و افتراق آن از