آزمایش DNA آز (DNase)

این محیط کشت در ارزیابی فعالیت دزوکسی ریبونوکلئاز (DNase) باکتری‌ها و قارچ‌ها و خصوصاً به‌عنوان کمک در تشخیص استافیلوکوک های بیماری‌زا بکار می‌رود.

اساس آزمایش:
اگر استافیلوکوک آنزیم DNase داشته باشد این آنزیم، اسیدنوکلئیک را هیدرولیز می‌نماید که با استفاده از معرف و ایجاد هاله شفاف در اطراف محل رشد باکتری می‌توان به این موضوع پی برد.

ویژگی‌های آزمایش:
حساسیت: 99% استافیلوکوک های کواگولاز مثبت، DNase مثبت نیز هستند.
اختصاصیت:20% استافیلوکوک های کواگولاز منفی، DNase مثبت هستند.

نمونه اولیه:
پلیت های LEMB Agar یا Sheep Blood Trypticase Soy Agar with 5% حاوی ارگانیسم موردنظر

روش انجام آزمایش:
1. پلیت های DNase Test Agar یا DNase Agar with Toluidine Blue را با نمونه موردنظر به‌صورت نقطه‌ای (یا خطی) تلقیح نمایید.
2. پلیت ها را به مدت 24-18 ساعت در دمای°2 ± 35سانتی‌گراد انکوبه نمایید.
3. پس از انکوباسیون، روی پلیت هایDNase Test Agar ساده، اسیدکلریدریک 1 نرمال و یا تولوئیدین بلو 0.1% بریزید به‌گونه‌ای که سطح پلیت را کاملاً بپوشاند و سپس آن را بر روی زمینه تیره قرار داده و بررسی نمایید.

نکته: تلقیح باید نقطه‌ای باشد، چون بعضی از سویه‌های استافیلوکوک اورئوس به‌خوبی بر روی محیط، رشد نمی‌کنند و درنتیجه میزان رشد برای ارزیابی فعالیت DNase کافی نخواهد بود. در صورت تلقیح نقطه‌ای، حتی اگر در محل تلقیح، رشدی ایجاد نشود می‌توان فعالیت DNase را ارزیابی نمود.

بررسی نتایج:
• هنگامی که اسیدکلریدریک یک نرمال روی آن ریخته شود:
مثبت: فوراً هاله‌های شفاف کاملاً مشخصی اطراف کلنی یا محل تلقیح را در محیط کشت احاطه می‌کنند.
منفی: اطراف کلنی‌ها یا محل تلقیح شفاف نمی‌شود.

• هنگامی که تولوئیدین بلو 1/0% روی آن ریخته شود:
مثبت: هاله‌های شفاف قرمز صورتی، اطراف کلنی یا محل تلقیح را احاطه می‌کنند. محیط درجایی که DNA باقی‌مانده باشد آبی می‌شود.
منفی: هاله‌های کدر قرمز صورتی اطراف کلنی یا محل تلقیح را احاطه می‌کنند.

• پس از انکوباسیون روی پلیت های DNase Test Agar With Toluidine Blue، معرف ریخته نمی‌شود و مستقیماً بررسی می‌گردد.
مثبت (+): هاله شفاف قرمز صورتی واضحی اطراف کلنی یا محل تلقیح را در یک محیط آبی (نیلی) احاطه می‌کند.
منفی (-): بدون تغییر، محیط به رنگ آبی تیره شفاف باقی می‌ماند.

تداخلات:
بعضی از سویه‌های استافیلوکوک ممکن است روی DNase Test Medium with Toluidine Blue مهار شوند.
پروتئوس ولگاریس، سودوموناس آئروژینوزا و آئروموناس، واکنش‌های مثبت زیادی برای تولید DNase نشان می‌دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *