آزمایش DNA

آزمایش: DNA

 

 

مترادف: آنتی بادی ضد DNA دورشته ای– DNA Anti-ds-
DNAantiDOdy: n-DNA
خلاصه: اتوآنتی بادیهایIgGبرعلیهDNAدورشته ای مشخصات درافرادمبتلا به لوپوس ارتیماتوی سیستمیک SLE)) یافت شده وفقط بندرت درسایر بیماریهای بافت همبندی مشاهده می گردند.
هدف: به عنوان تست تائیدی بیماری SLE
روش: Elisa
نمونه: سرم
طریق نگهداری: نمونه بایدهرچه سریع تر داخل یخچال قراگیرد نمونه رابه مت 72 ساعت دریخچال 4درجه سانتی گراد وبه مدت طولانی در20- درجه سانتی گرادیاسردترنگهداری نمود.
محدوه مرجع: بستگی به روش ونوع کیت مصرفی دارد.
درافرادطبیعی سطح آنتی بادی پایین بوده ویااینکه هیچگونه آنتی بادی ردیابی نمی گردد.
مقادیربحرانی: هرچه مقادیربالاتر باشد برای بیماریSLE فعال، اختصاصی ترخواهدبود.
محدودیت: مواردمثبتکاذب درواردی که ازسوبسترای cvitnidialuciliaeاستفاده شده وآنتی بادی برعلیع هیستون ها وجوددارد. مشاهده گردیده است درسایربیماریهای اتوایمیون هپاتیت مزمن – منونوکلئوزعفونی وسیروز صفراوی هم ممکن است مشاهذه شود.
تداخلات دارویی:هیدرآلازین وپروکائین آمید به ندرت ممکن است تیتر AntiDNA رابالاببرند.
محتویات: 1- استانداردها(6ویال) 2- کنژوگه اویال3- STOP اویال 4- سوبسترای اویال5- wash اویال6- cutoff اویال7- کنترل مثبت اویال 8- کنترل منفی اویال9- S.B1ویال(SampleBuffer)
نگهداری محلولها: در8-2درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
آماده سازی محلولها: 1- محلول wash به نسبت 1به 50 باآب مقطر رقیق شود.
روش انجام آزمایش: ((کیت راحتماً یک ساعت قبل ازمصرف به دمای محیط برسانید))
وسایل موردنیاز: سمپلر100-200 و1000تایمر، کیت DNA
ابتدا 800 لاندا آب مقطر استریل +200 لانداS.B+10لانداسرم= serumDilnent 1- 100لاندا ازاستاندارد و100 لاندا ازسرم رابه ترتیب داخل چاهک بریزید30 دقیقه دردمای اطاق انکوبه کنید.
2-محتویات چاهک ها راتخلیه کنید3بار شستشودهید خوب خشک کنید 100 لاندا کنژوگه داخل هرچاهک بریزید مجدداً30 دقیقه دردمای اطاق ومحیط قراردهید.
3- برای بارسوم محتویات چاهک ها راتخلیه کنید سه بارشستشو دهید. 100 لاندا سوبسترا اضافه کنید30دقیقه دردمای اطاق ومحیط تاریک انکوبه کنید.
4- 100لانداstop بریزید5دقیقه انکوبه کنیدسپس درطول موج 450 نانومتر بخوانید.
محاسبه:
Positir>35
Negative< 35


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *