آزمایش DU

ddddddddddddddddddd

گلبولهای قرمز رابا محلول سرم فیزیولوزی 0.85% سه مرتبه شستشو می دهیم . ازگلبولهای شسته شده سوسانسیون 5-2 درصد تهیه می کنیم.
100 لاندا ازسوسپانسیون گلبولی تهیه شده را درون یک لوله می ریزیم.
.دوقطره (100 لاندا) از آنتی D به لوله اضافه می کنیم.
برای روش سریع لوله را پس ازمخلوط نمودن 20-10 ثانیه باسرعتr.p.m2500-1500 سانتریفوزمی کنیم یا بمدت 30 دقیقه لوله را در دمای 37 درجه قرار مدهیم.
رسوب انتهای لوله را با تکان دادن به آرامی جدا می نمائیم.
نتیجه را بصورت چشمی یا میکروسکوپی قرائت می نمائیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.