آزمایش Iron Fe

عوامل مداخله‌گر:

 • هموليز و آلودگي لوله آزمايش با آهن به صورت كاذب آهن سرم را افزايش مي‌دهند.
 • آهن در نمونه‌هاي ليپميك به صورت كاذب كاهش مي‌يابد.
 • رگل (عادت ماهيانه) سبب كاهش آهن سرم مي‌شود آهن در دوره قبل از رگل افزايش پيدا مي‌كند.
 • تزريق خون اخير آهن سرم را تغيير مي‌دهد. اگر بيمار خون دريافت كرده است آزمايش آهن سرم را 4 روز بايد به تأخير انداخت.
 • تجويز اخير راديو ايزوتوپ‌ها در آزمايش فريتين تداخل ايجاد مي‌كند.
 • بيماري‌هاي هموليتيك ممكن است به صورت كاذب محتواي آهن را بالا نشان دهند.
 • نوسان روزانه آهن سرم:

در ميانه صبح    مقادير طبيعي

در ميانه بعد از ظهر مقادیر پايين

حوالي نصف شب خيلي پايين است

در سطح كمتر از 45 mg/dl نوسانات روزانه ناپديد مي‌شود.

 • محروميت از خواب يا استرس شديد سبب كاهش سطح آهن مي‌شود.

 

تداخلات دارویی:

 • داروهاي زير ممكن است سبب افزايش سطح آهن سرم شوند:

كلرامفنيكل، دكستران، استروژن‌ها، اتانول، تركيبات آهن، متيل دوپا و قرص‌هاي ضد بارداري

 • داروهاي زير ممكن است سبب كاهش آهن سرم شوند:

ACTH، كلسترامين، كلشي‌سين، دفروكسامين، متي‌سيلين‌، تستسترون

 • داروهاي زير ممكن است سبب تغيير در سطحTIBC شوند:

فلوريدها و قرص‌هاي ضد بارداري سبب افزايش سطحTIBC مي‌شوند.

ACTH و كلرامفنيكل سبب كاهش سطح TIBCمي‌شوند.