آزمایش NT-Pro BNP

آزمایش NT-Pro BNP (شرایط و روش انجام)

نام و شرح آنالیت N-Terminal Pro B-type Natriuretc Peptde (NT-Pro BNP).نام دیگری ندارد و نباید با ProBNP یا BNP اشتباه شود. آنها آنالیتهای جداگانهای هستند.

عملکرد بیولوژیک

BNPیک پپتید بیو اکتیو است که دارای اثرات فیزیولوژیک زیر است:
آنتاگونیسم تولید رنین و آلدوسترون
آنتاگونیسم فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک
ناتریوز: عمل ناتریوز شامل دو مرحله است: افزایش کوتاهمدت GFRبه همراه آنتاگونیسم باز جذب
سدیم از لولههای پراکسیمال و مهار طولانیمدت بازجذب سدیم در لولههای جمعآوری کلیه
دیورز
اثرات وازودیلاتور و آنتیپرولیفراتیو بر روی عروق خون

الزامات نمونه و اقدامات احتیاطی

محیط اندازه گیری
NT-proBNT را در سرم یا پلاسما (هپارین یا EDTA) اندازه میگیرند. دستگاههای بر بالین بیمار هم برای سنجش آن وجود دارد.

اقدامات احتیاطی در نمونه گیری و حمل ونقل

هیچ اقدام خاصی ضرورت ندارد.
خلاصه کاربرد بالینی و محدودیتهای اندازه گیری

کاربرد

تشخیص نارسایی جبرانی قلب
ارزش پیشگویی منفی NPV این آزمایش بالاتر از ٪97 امکان رد تشخیص سریع نارسایی قلب را فراهم میکند.

تشخیص افتراقی دیسپنه و تنگی نفس در بیماران بخش اورژانس

طبقه بندی ریسک و برآورد پیشآگهی در بیماران قلبی عروقی به ویژه سندرمهای کرونری حاد

پایش درمان نارسایی قلب
شواهدی وجود دارد که استفاده از پپتیدهای ناتریوتیک برای تنظیم درمان از اتکا بر قضاوت بالینی نتایج بهتری دارد.

روش مرجع
هیچ روش مرجعی برای سنجش NT-proBNTوجود ندارد.

مواد مداخله گر

به طورکلی زردی، همولیز و لیپمی بر روی آزمایش تأثیری ندارند.
در بیمارانی که دوز بالای بیوتین مصرف میکنند نمونه گیری باید 8 ساعت پس از آخرین دوز انجام شود.

دامنه مرجع و واریانس
دامنه مرجع (بزرگسالان)
افراد زیر 7۵سال کمتر از 125 ng/L
افراد بالای 7۵سال کمتر از 450 ng/L
درصورتیکه مقدار NT-proBNP کمتر از 125 ng/L باشد احتمال اختلال قلب را در افراد مشکوک به نارسایی قلب رد میکند. مقادیر بالاتر از 125 ng/L میتواند حاکی از اختلال عملکرد قلب باشد.
و خطر عوارض قلبی (سکته، نارسایی و مرگ) را افزایش میدهد.

عوامل مداخله گر

غلظت NT-proBNP/BNP از عوامل زیر تأثیر میپذیرد:
میزان سدیم مواد غذایی که باعث افزایش آزاد شدن NT-proBNP/BNP میگردد.

سن
با افزایش سن مقدار NT-proBNP/BNP افزایش مییابد که علت آن احتمالاً کاهش فعالیت کلیوی است.

جنس
مقدار NT-proBNP/BNP در زنان بیشتر از مردان است اما علت آن مشخص نیست.

نارسایی کلیوی
ارتباط معکوس بین eGFRو غلظت NT-proBNP/BNPوجود دارد.

ورزش
ورزش سبب افزایش مارکر فوق میشود اما علت آن مشخص نیست.

ضربان قلب
افزایش هر 10 ضربان قلب در دقیقه موجب کاهش 9 درصدی در BNP و 15 درصدی در NT-proBNP میگردد.

نوسان در خود فرد
آزاد شدن BNP به صورت ضربانی است، لذا تغییرات آن هم در فرد سالم و هم در فرد بیمار قابل توجه است.

داروها
دیورتیکها، مهارکنندههای ، ACE آنتاگونیستهای آلدوسترون، مهارکنندههای آنژیوتنسین II و نیتراتها آن را کاهش میدهند.

چاقی
چاقی باعث کاهش NT-proBNPو BNPمیشود اما مکانیسم آن معلوم نیست.

سایر بیماریهای قلبی عروقی
اختلالاتی همچون انفارکتوس میـوکارد، آمبــولی ریوی، بیمـاریهای دریچهای، پرفشـاری خون و تاکیآریتمیها موجب افزایش NT-proBNP/BNP میشوند.

دیابت ملیتوس
موجب افزایش NT-proBNP/BNP میشود و علت آن ممکن است بیماری قلبی یا کلیوی پس زمینه آن باشد.

اختلالات اندوکرین
هیپرآلدوسترونیسم و هیپرتیروئیدیسم موجب افزایش میشوند.

علل نتایج غیرطبیعی

مقادیر بالا
نارسایی قلب
در صورت شک به نارسایی قلبی باید آزمایش شود.

مقادیر پایین
چاقی
داروها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.