آزمایش PLA2R چیست ؟

PLA2R يک مارکر سرولوژيکی در تشخيص Primary membranous glomerulonephritisPLA2R

M-Type Phospholipase A2 Receptorدرسطح پودوسيستهای گلومرولی(glomerular podocytes) بيان ميشوند.واکنش اتو آنتی باديها با اين آنتی ژن سبب بروز التهاب وآسيب درپودوسيتها وbasement membrane ميگردد .آسيب مامبران بازال در حدی است که ورود پروتئين به ادرار (Proteinuria)را در پی دارد.اندازگيری Anti-PLA2R درسرم ، با توجه به حساسيت (sensitivity) و ويژگی (specificity)بالا، مارکر بسيار خوبی در تشخيص نوع ايديوپاتيک گلومرولونفريت مامبرانوز از ثانويه محسوب ميشود ، بطوريکه اين آنتی بادی در 70 تا 80 در صد ازبيماران مبتلا بهpMGN (Primary membranous glomerulonephritis) قابل تشخيص است . اين در حاليست که نتيجه تست آنتی بادی مذکور، بعنوان مثال ، درگلومرولونفريت های ناشی ازلوپوس منفی است .

 

تست PLA2R

 

 

 

 

 

 

ميزان Anti-PLA2R يا تيتر آنتی بادی دارای ارزش پيشگويانه در موارد زير است :

تيتر آنتی بادی با شدت بيماری در ارتباط است .
مانيتورکردن درمان . پس از درمان ايمونوسوپرسيو(Immunosuppressive therapy)و قبل از بهبود پروتئين اوری ، ميزان آنتی بادی کاهش پيدا ميکند . افزايش تيتر آنتی بادی با عود بيماری همراه است .
ارزيابی ريسک عود بيماری . از تيتر آنتی بادی ميتوان برای ارزيابی لزوم درمان ايمونوسوپرسيو (Immunosuppressive therapy) استفاده کرد . بعبارت ديگر ريسک عود بيماری پس از پيوند کليه،در صورت ظهور آنتی بادی با تيتر بالا،زياد است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.