آزمایش VP

شناسایی میکروارگانیسم هایی که قادرند در مسیر تخمیر گلوکز از اسید پیروویک، تولید استوئین ( استیل متیل کربونیل ) نمایند.

۲-  اساس آزمایش:

اسید پیروویک حاصل از تخمیر گلوکز ، از چندین راه متابولیکی ممکن است توسط باکتریها هیدرولیز گردد.

باکتری هایی مانند کلبسیلا، انتروباکتر و سراشیا می توانند تولید استوئین نمایند، در حضور اکسیژن هوا و هیدروکسید پتاسیم ۴۰% استوئین به دی استیل تبدیل می شود و آلفا نفتول به عنوان یک کاتالیزور عمل نموده و تولید رنگ قرمز می نماید.

 

۳- نمونه اولیه:

کشت تازه میکروبی ( کشت خالص ۲۴-۱۸ ساعته )

 

۴-  مواد و معرفها:

  • محیط MR/VP
  • معرفها :

الف) آلفا نفتول ۵gr  در اتیل الکل خالص ۱۰۰ml

  • هیدروکسید پتاسیم ۴۰% در آب مقطر ۱۰۰ml

 

۵-  روش انجام کار:

یک لوله درپیچ دار حاوی  ۲٫۵ml ،MR/VP Broth   را توسط کشت خالص باکتری مورد نظر تلقیح میکنیم و مدت  ۴۸-۲۴ ساعت در اتوو ۳۵۰ C قرار می دهیم. سپس یک قطره آلفا نفتول ۵% و دو قطره KOH 40%  به آن اضافه می نماییم. لوله را به آرامی تکان داده و آن را به طور ثابت به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه قرار می دهیم. ایجاد واکنش و تولید رنگ قرمز در مدت ۱۵ دقیقه یا بیشتر نشانگر وجود دی استیل و مثبت بودن تست VP می باشد. رنگ زرد یا عدم واکنش نشانگر منفی بودن تست VP است.

این آزمایش نباید بیش از یک ساعت بعد از ریختن معرف ها خوانده شود زیرا می تواند نتیجه مثبت کاذب دهد.

 

۶-  برنامه  QC:

سوش کنترل مثبت:   انتروباکتر آئروژینوزا ،   کلبسیلا پنومونیه

سوش کنترل منفی:E coli ATCC 25922                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *