آشنایی با پیپت های آزمایشگاهی

آشنايي با پيپت هاي آزمايشگاهي

يكي از ابزارهاي شيشه اي آزمايشگاهي مي باشد كه به منظور برداشتن و يا انتقال اندازه ي خاصي از مايع در آزمايشگاه از ( Pipettes) پيپت آن استفاده مي شود .آنها معمولا براي حجم بين 1 تا 100 ميلي ليتر مورد استفاده قرار مي گيرند
انواع پيپت
Volumetric / ١- حجمي
Measuring/ ٢- اندازه گيري
Mohr / • مور
Serological/ • سرولوژيكال
پيپت هاي حجمي :
برای یک حجم مشخص از مايع، معمولا بين 1 و 100 ميلي ليتر مورد استفاده قرار مي گيرد.از نظر ظاهري در وسط پيپت يك حباب وجود دارد كه اين گروه را ا ز ساير پيپت ها مجزا مي كند.
از اين نوع پيپت براي اندازه گيري دقيق و براي ارائه تنها يك حجم خاص طراحي شده كه در آن حجم كاليبره شده مورد استفاده قرار مي گيرد
و زماني كه دقت و تكرارپذيري بسيار مهم است بايد استفاده شود.
مشخصات اصلي بر روي پيپت حجمي :
مشخصات اصلي بر روي گردن بالايي پيپت حك شده كه موارد زير را نشان مي دهد :
١- مقدار حجم مايع قابل اندازه گيري در صورتي كه مايع به خط كاليبراسيون كه بر روي گردن پيپت مشخص شده ، رسيده باشد.
٢- دمايي كه كاليبراسيون در آن درجه انجام شده است.

هنگام تخليه يك پيپت حجمي، پيپت بدون اعمال فشار(هواي بازدمي) تخليه مي شود. پس از تخليه مقدار كمي از مايع در نوك پيپت باقي مي پيپت هايي كه براي تخليه نياز به فشارهوا دارند) نيست. ) blow out ماند كه نبايد دميده شود. پيپت حجمي از نوع blow out يپت هايي كه براي تخليه نياز به فشارهوا دارند) نيست.
پيپت هاي اندازه گيري :
پيپت هاي اندازه گيري شيشه اي يا لوله اي پلاستيكي صاف (بدون حباب) با يك كاهش تدريجي قطر در نوك انتهايي هستند. اين پيپت ها داراي تقسيم بندي اصلي و فرعي هستند به طوري كه مقادير مختلفي از مايع را مي توان با همان پيپتي اندازه گيري كرد كه درجه بندي و 25/0 استفاده مي شود .دقت اين نوع پيپت كمتر از پيپت هاي حجمي ml 0/1 و ml كاليبره شده است. معمولا براي اندازه گيري مقدار بين است.
مشخصات اصلي بر روي پيپت هاي اندازه گيري :
مشخصات اصلي بر روي گردن بالايي پيپت حك شده كه موارد زير را نشان مي دهد :
١- حداكثر حجم مايعي كه مي تواند منتقل شود.
٢- اندازه تقسيمات روي پيپت
٣- دمايي كه در آن كاليبره شده است.

پيپت هاي اندازه گيري به دو نوع دسته بندي مي شوند :
Mohr ١- پپيپت هاي مور
Serological ٢- پيپت هاي سرولوژيكال
پيپت هاي مور:
پيپت هاي مدرج شده اي هستند كه درجه بندي آنها قبل از انتهاي پيپت تمام مي شود. (اين پيپت هاي در آزمايشگاه هاي پزشكي متداول
نيستند)
پيپت هاي سرولوژيكال :
پيپت هاي مدرج شده اي هستند كه درجه بندي آنها تا انتها (نوك پيپت) ادامه دارد.
اين بدان معني Blow out اگر يك پيپت سرولوژيكال داراي يك باند مات يا دو باند نازك حلقه اي در اطراف گردن باشد، پيپت است كه بعد از اتمام تخليه مايع توسط گرانش، آخرين قطرات باقي مانده درنوك پيپت نيز مجاز است با فشار هوا بيرون رانده شود.
پيپت هاي دهانه گشاد و دهانه تنگ :
پيپت ها از نظر دهانه به دو دسته دهانه تنگ و دهانه گشاد تقسيم مي شوند. دليل تغيير اندازه دهانه آنها استفاده از كنترل كننده هاي پيپت و پپيت پركن ها متناسب با آنهاست.
در آزمايشگاه ها پيپت هاي دهانه تنگ بطور عمده مورد استفاده قرار مي گيرند و كنترل كننده هاي پيپت و پپيت پركن هاي مناسب با آنها فضايي براي دربرگرفتن كل دهانه پيپت دارند كه در تصاوير زير آنها را مي توانيد مشاهده كنيد (با فلش نشان داده شده):

مدل ديگر پيپت ها، پيپت هاي دهانه گشاد هستند و متناسب باآنها پيپت پركن و كنترل كننده پيپ موجود است. اين دسته از پيپت پر كن و كنترل كننده هاي پيپت داراي يك قسمت سرنگ گونه اي هستند كه مناسب دهانه ي گشاد پيپت ها مي باشد. در تصاوير زير اين قسمت با فلش نشان داده شده است :

پیپت آزمایشگاه پیپت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.