عقرب گزیدگی

آموزش سرم زدن عقرب گزیدگی

روش استفاده از سرم ضد عقرب زدگي
مقدار تزريق سرم ضد عقرب زدگي در گزشهاي مختلف متفاوت بوده و بستگي به مقدار و كيفيت زهر، نحوه استفاده، كمك هاي اوليه، سن و سلامتي بيمار دارد. كودكان بيشتر از سايرين در معرض خطر  مي باشند. تجويز يك يا دو آمپول سرم ضد عقرب زدگي به شكل تزريق داخل ماهيچه‌اي يا درون سياهرگي براي بهبودي و درمان اغلب بيماران كافي است. تزريق داخل وريدي سرم ضد عقرب زدگي كه با نظارت و توصيه پزشك مي باشد درمان را تسريع مي نمايد. عموماً در مسموميت هاي شديد مخصوصاً به علت تاخير در درمان يا اينكه عامل گزش را عقرب سياه بدانند، تجويز مقدار بيشتري از سرم ضد عقرب زدگي توصيه مي شود. در بعضي از بيماران تا 6 آمپول سرم ضد عقرب زدگي تزريق مي گردد. اگر علائم باليني مسموميت در عقرب زدگيها مشاهده نشود، نيازي به تزريق سرم ضد عقرب زدگي نخواهد بود. در تجويز سرم ضد عقرب زدگي اعم از داخل ماهيچه اي يا درون سياهرگي
‌بايد سرم را خيلي آهسته تزريق نمايند و هنگام تزريق سرم و يک ساعت بعد از آن بيمار بايد بستري و تحت نظر باشد.
تزريق داخل وريدي سرم ضد عقرب زدگي
استفاده از اين روش منحصراً براي موارد سخت و فوري است و بايد همراه با مراقبتهاي پزشكي باشد.