آمپي سيلين،Ampicillin

آمپي سيلين     Ampicillin
اشكال دارويي     Cap: 500mg
For Susp(100ml): 250mg/5ml
For Inj: 500mg

موارد و مقدار مصرف :
عفونتهاي دستگاه تنفسي و بافت نرم
تزريقي: براي بيماران با وزن40 كيلوگرم يا بيشتر، mg500-250 هر 6 ساعت و بيماران كمتر از40 كيلوگرم وزن، mg/kg50-25 در دوزهاي منقسم با فواصل 6 تا 8 ساعته تجويز مي شود.

آمپي سيلين
خوراكي: براي بيماران با وزن 20 كيلوگرم يا بيشتر، mg20 هر 6 ساعت و بيماران كمتر از kg20، mg/kg50 در دوزهاي منقسم با فواصل 6 تا 8 ساعته تجويز مي گردد.
مننژيت باكتريايي ناشي از هموفيلوس، پنوموكوك و نايسيريامننژيتيديس
بزرگسالان و کودکان: mg/kg200-150 در دوزهاي منقسم هر 3 تا 4 ساعت كه معمولاً در ابتدا درمان با تزريق آهسته وريدي شروع ميشود و سپس با تزريق مداوم عضلاني (هر3 تا 4 ساعت) ادامه مي يابد.
بزرگسالان و کودکان: mg/kg200-150 روزانه تجويز مي گردد. حداقل سه روز به صورت وريدي تزريق مي شود و سپس به صورت عضلاني هر 3 تا 4 ساعت ادامه مي يابد.
عفونتهاي گوارشي و تناسلي- ادراري به غير از نايسريا گونوره
خوراكي: براي بزرگسالان و كودكان بيشتر از 20 كيلوگرم، mg500 هر 6 ساعت تجويز مي شود كه در صورت نياز و در عفونتهاي شديد و مزمن مي توان دوزهاي بالاتري هم استفاده كرد.
سوزاك (گونوره)
تزريقي: بزرگسالان و كودكان با وزن kg40 يا بيشتر، mg500 به صورت تزريق وريدي يا عضلاني هر 6 ساعت تجويز مي شود.
كودكان كمتر از40 كيلوگرم، mg/kg50 به صورت وريدي يا عضلاني در دوزهاي منقسم و مساوي با فواصل 4 تا 8 ساعته تجويز مي گردد.
التهاب سوزاكي پيشابراه در مردان
تزريقي: مردان با وزن40 كيلوگرم و بيشتر، 2 دوز500 ميلي گرمي به صورت تزريق وريدي يا عضلاني با فواصل 8 تا 12 ساعته تجويز مي شود. درمان ممكن است در صورت نياز تكرار شود و يا مقدار بيشتري ادامه يابد.

عوارض جانبي :
شايع ترين: عوارض گوارشي نظير تهوع، استفراغ و اسهال كه در صورت شديد بودن علائم ممكن است نياز به قطع دارو باشد.
يكي ديگر از عوارض شايع آمپي سيلين راش پوستي و كهير است كه معمولاً 7 تا 10 روز بعد از شروع آمپي سيلين خوراكي شروع شده و براي چند روز تا يك هفته بعد از قطع دارو هم بايد باقي مي ماند.
? اطلاعات بيشتر در مورد عوارض جانبي در تك نگار پني سيلين 3-3-6 موجود است.
توصيه ها :
آمپي سيلين خوراكي بايد با معده خالي، يك ساعت قبل يا دو ساعت بعد از غذا خورده شود.
حداكثر پس از يك ساعت از تهيه محلول تزريقي بايد آن را استفاده كرد ولي در يخچال به مدت 14 روز قابل نگهداري است.
از تزريق سريع وريدي آمپي سيلين بايد اجتناب كرد و بايد به آرامي و در مدت حداقل 5 تا10دقيقه تزريق كرد زيرا ممكن است باعث بروز تشنج شود.
شرايط نگهداري :
كپسول و ويال آمپي سيلين بايد در درجه حرارت 30-15 سانتيگراد نگهداري شود.
? ساير موارد مانند پني سيلين 3-3-6 مي باشد