آنالیز ادرا ر۲۴ ساعته

آنالیز ادرا ر۲۴ ساعته از نظر قند ، اوره ، کراتی نین ، اسید اوریک ،کلسیم ، فسفر و پروتئین  با دستگاههای بکمن

RA1000وکوباس میرا

  • موارد کاربرد: جنبه تشخیصی دارد.
  • صلاحیت و شایستگی: پرسنل بخش بیوشیمی باید از نظر علمی و تجربی صلاحیت لازم را داشته باشند.
  • نمونه : نمونه ادرار جمع آوری شده در ۲۴ ساعت در ظرف مخصوص
  • تجهیزات :

۱-۷- نمونه ادرار در ظرف مخصوص و در طول ۲۴ ساعت

۲-۷- لوله آزمایش

۳-۷-سمپلر و سر سمپلر

۴-۷- سرم فیزیولوژی

۵-۷- شیکر

۶-۷- دستگاه بکمن ، RA1000و کوباس میرا

۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش و عینک درحین کار

۹- مستندات: 

۱-۹- فرم درخواست کامپیوتری

۲-۹- پرینت دستگاهها

۱۰- کنترل کیفی :

۱-۱۰- کنترل دستگاه RA1000 و بکمن

۲-۱۰- کنترل دستگاه کوباس میرا برای پروتئین توسط کنترل UP مخصوص آن

۱۱- روش اجرایی:

بعد از زدن درخواست کامپیوتری از طرف بخش و پذیرش بیماران سرپایی ظرف ادرار ۲۴ ساعته که ظرف نو ودارای برچسب مشخصات بیمار و بر چسب راهنمای جمع آوری ادرار است از طرف بخش بیوشیمی به مراجعه کننده داده میشود .سپس این ظرف از ۸ صبح یک روز تا ۸ صبح روز بعد پر میشودو به بخش تحویل داده میشود .اگر این نمونه درخواست پروتئین ادرار فقط داشته باشد یک نمونه بصورت مستقیم تحویل مسئول دستگاه کوباس میرا داده میشود و پروتئین آن با محلول مخصوص اندازه گیری میشود . اگر تستی بجز  پروتئین داشته باشد باید به میزان یک به ۲۰ با سرم فیزیولوژی رقیق شود وبعد تستهای مورد نظر با دستگاههای بکمن و RA1000 انجام شود و پس از محاسبه وارد درخواست کامپیوتری شده وارسال گردد.

برخی بیماران علاوه بر تستهای بالا درخواست کلیرانس هم دارند که از  ادرار آنها تست کراتی نین انجام شد ( البته از ادرار یک به ۲۰ رقیق شده ) و حتماً باید یک نمونه لخته خون برای کراتی نین سرم هم داشته باشندکه کلیرانس آنرا از فرمول مخصوص آن محاسبه میکنیم. در ضمن در روی این ظرف مخصوص تا ۲ لیتر در جه بندی شده که حجم آنرا از روی همان درجه بندی محاسبه  میکنیم

 

 

 

 

  • محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

۱-۱۲- جمع آوری نا کامل ادرار جواب را بصورت کاذب پائین نشان میدهد .

۲-۱۲- ریختن ادرار هم باعث خطا در جواب میشود.

۱۳- تفسیر ( علل تکرار و چگونگی نمونه گزارش ):

۱-۱۳- جواب پروتئین ادرار را به همان صورت که از دستگاه خوانده میشود ضربدر حجم ادرار ۲۴ ساعته به لیتر میکنیم ودر درخواست کامپیوتری وارد میکنیم.

عدد  دستگاه X حجم به لیتر    =UP

۲-۱۳- جواب کلیرانس را روی این فرمول محاسبه میکنیم.

                                حجم ادرار حجم ادرار x24h20 x  کراتی نین ادرار(%mg)

                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         = کلیرانس کراتی نین در ادرار ۲۴ ساعته (ml/min)

(۲۴h*60min)                                    ۱۴۴۰x کراتی نین سرم(%mg)

و جوابهای دیگر را روی فرمولهای زیر محاسبه میکنیم

                                                                                                     عدد دستگاه x 20 x حجم ادرار ۲۴ ساعته

                                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         = Glucose

                                                                                                                                      ۱۰۰۰۰۰

                                                       

                                                                                                     عدد دستگاه x 20 x حجم ادرار ۲۴ ساعته

                                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         = BUN   

                                                                                                                                      ۱۰۰۰۰۰

 

 

                                                                                                      عدد دستگاه x 20xحجم ادرار ۲۴ ساعته

                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       = Creatinin

                                                                                                                                   ۱۰۰۰۰۰

                                                                                                          

                                                                                                     دستگاه x20xحجم ادرار ۲۴ ساعته

                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            =        Uric Acid   (%mg/24h)

                                                                                                                                 ۱۰۰۰

 

                                                                                                         عدد دستگه x 20 x حجم ادرار ۲۴ ساعته

                                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         =      Calcium

                                                                                                                                      ۱۰۰

 

                                                                                                     عدد دستگه x 20 x حجم ادرار ۲۴ ساعته

                                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        = phosphoruse

                                                                                                                 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *