آنتي – CCP

 

آنتي – CCP آنتي بادي مي باشند كه به پپتيدهاي سيتروليني حلقوي متصل مي شوند ( CCP 5 ). در آغاز در سال 1960، اتو آنتي بادي هاي مختلف جداي از فاكتور روماتوئيد (RF ) در سرم بيماران با RA شرح داده شده است. اين
اتو آنتي بادي ها ، شامل فاكتور ضد پري نوكلئاز ، آنتي فيلاگرين ، آنتي كراتين ، Anti Sa، كه پيشنهاد شده است از فاكتور روماتوئيد اختصاصي تر مي باشند . در 1998 ، مشخص شد كه اين اتو آنتي بادي ها همگي بر عليه پپتيدهاي سيترولين
مي باشند. سيترولين يك آمينو اسيد غير استاندارد مي باشد كه با دآميناسيون ، توسط آنزيم پپتيديل آرژنين دآميناز ، از باقي مانده آرژنين پروتئين ها ساخته ميشود. پروتئين هاي سيتروليني سينوويوم ، مانند فيبرين و فيلاگرين ، ممكن است با ايمونوپانوژنز RA ارتباط داشته باشند .

روش : آنتي بادي هاي ضد CCP توسط ارزيابي آنزيمي با استفاده از مواد واكنش ايمني متصل به آنزيم شناسايي مي شوند ( ELISA ) . حلقوي شدن پپتيدهاي سيتروليني در روش ELISA با دقت بيشتري ساختارهاي اپي توپهاي طبيعي راتقليد مي كند و اين ويژگي عملكرد شاخص هاي اين آزمايش را به حد اعلا ارتقاء مي دهد . اخيراً ، نسل سوم اين آزمون (CCP-2 ) در سرتاسر جهان استفاده مي شود .233333333333333333333333

ارتباط كلينيكي:در مقايسه با RF ، آنتي بادي هاي ضد CCP ، براي تشخيص RF بيشتر اختصاصي مي با شند(95%-90% ) همراه با حساسيتي مشابه( 85%-75%) . نشان داده شده است بيماراني كه نهايتاً به سمت RA پيشرفته مي كنند، ممكن است قبل از آن در بعضي از موارد چند سال قبل از علائم آنتي بادي هاي

ضد CCP داشته باشند . بنابراين پيشنهاد مي شود كه ازآنتي بادي هاي ضد CCP ، براي تشخيص زودتر بيماران با RA از بين بيماران با پلي آرتريت تشخيص داده نشده استفاده شود . مشابه RF ، بيمارن با RA با تيترهاي بالاي آنتي بادي هاي ضد CCP ، بيشتر به بيماري شديد و همراه با يك پيش آگهي بد بيشتر ، مانند آسيب مفصلي راديوگرافيك دچار مي شوند . استفاده از آنتي بادي هاي ضد CCP ممكن است مكمل استفاده از RF باشند .

آنتی CCP در اپتدا به عنوان آنتی بادی پپتیدی ضد حلقوی سیترولینی شناخته شده و توسط تبدیل به آمینو اسید ارنی تین به آرژنین بوجود می آید . این آنتی بادی در اوایل سیر آرتریت روماتوئید در خون اکثر بیماران دیده می شود به طوری که حضور آنتی بادی سیترولینی در خون بیماران نشانه محتمل بودن RA . بنابراین آنتی CCP خصوصاً در موارد منفی شدن تست های خونی معمولی و نیز تیتراژ منفی یا پائین فاکتور روماتوئیدی در التهابات نامعلوم مفصلی بسیار مهم است .
خیلی از بیماران با RA زودرس به دلیل نداشتن RR از تشخیص دور می مانند ، بنابر این افزایش آنتی CCP در موارد منفی بودن RF بسیار تشخیصی است . این امر بسیار مهم است ، چرا که درمان تهاجمی زودرس RA جهت جلوگیری از تخریب مفصلی بسیار مهم است . گاهی مقادیر آنتی CCP سال ها قبل از شروع با این آرتریت یا افزایش باند آن دیده می شود .
احتمالاً آنتی CCP مستقیماً با پاتوژنی سیتی RA رابطه دارد . پروتئین ها ی سیترولینی در بافت سینوویالی ملتهب RA ایی دیده شده و ممکن است یک مکانیسم هومورال را برای تخریب مفصلی نشان دهنده ی مثبت شدن آنتی CCP نشانه شدید تر و مخرب تر بودن بیماری است . همچنین یک شاخص برای بیماری پیشرونده است .
عده ای بیماران RA ایی آنتی CCP مثبت را از بیماران RA ایی آنتی CCP منفی جدا می کنند ، به طوری که گروهی اولی پیش آگهی بدتری دارند . بیماران RA ایی آنتی CCP مثبت دارای چندین مفصل متورم و تخریب هر چه بیشتر رادیولوژیکی مفاصل هستند .

 

 

Anti CCP antibody stands for anti-cyclic citrullinated peptide antibody. It is a protein produced as part of the process that leads to joint inflammation in rheumatoid arthritis. It is a test used to confirm the diagnosis of rheumatoid arthritis. At present, anti- CCP antibody is the most specific marker for Rheumatoid arthritis. With a specificity of about 98%, it is a reliable marker to confirm the diagnosis of Rheumatoid arthritis. Schellekens, G.A was the first to show that patients suffering from rheumatoid arthritis produce antibodies to peptides or proteins containing citrulline in 1998.
What is the utility of anti-CCP antibody test?
Anti CCP is a very useful blood test in the diagnosis of Rheumatoid arthritis. It scores over the routine rheumatoid factor test for early & spcific diagnosis of rheumatoid arthritis*Anti CCP antibody is also of prognostic significance in Rheumatoid arthritis. High levels of the antibody indicate a more aggressive RA & higher risk of joint damage as compared to a patient with low levels**

Interestingly, anti CCP antibodies predate the diagnosis of RA & may be found years before symptoms of RA develop. They are believed to have a pathogenic role in development of RA, but are not obligatory for the same.

Is anti CCP antiboy test better than Rheumatoid factor test?
Yes. Anti CCP antibody is more reliabkle than Rheumatoid factor in diagnosing Rheumatoid arthritis. Anti CCP test can accurately diagnose Rheumatoid Arthritis at a very early stage as compared to rheumatoid factor. An earlier diagnosis would mean early institution of DMARDs & higher chances of remission.
Does a negative anti CCP rule out Rheumatoid Arthritis?
No. A negative anti CCP does not completely rule out Rheumatoid Arthritis.
How reliable is Anti CCP antibody in the diagnosis of Rheumatoid arthritis?
Anti CCP antibody is a very reliable marker for RA. The specificity of 1st generation anti CCP assay for RA was 65-70%. With further research & refinement of the processes involved in anti CCP antibody detection, 2nd generation anti CCP kits evolved. The specificity of the 2nd generation anti CCP assay, is almost 96-98%.

* *Meta-analysis: Diagnostic Accuracy of Anti–Cyclic Citrullinated Peptide Antibody and Rheumatoid Factor for Rheumatoid Arthritis K. Nishimura, D. Sugiyama, Y. Kogata, G. Tsuji, T. Nakazawa, S. Kawano, K. Saigo, A. Morinobu, M. Koshiba, K. M. Kuntz, I. Kamae and S. Kumagai Ann Intern Med 2007; 797-808
**Kastbom, A., Strandberg, G., Lindroos, A. et al. 2004. Anti-CCP antibody test predicts the disease course during 3 years in early rheumatoid arthritis (the Swedish TIRA project). Ann. Rheum. Dis.,63:1085–9.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *