آنتی استرپتولیزین ASO:Anti-Sterptolysin-O

انتی استرپتولیزین

استرپتوکوک β همولیتیک گروه Aکه  موجب عفونت گلو وپوستی در انسان می گردد.توکسین های (اگزوتوکسین ها)مختلفی تولید می کند که یکی از مهمترین آنها استرپتولیزین-O می باشد که خاصیت ایمونولوژیکی داردوسبب تولید آنتی بادی اختصاصی (ASO)در بدن می گردد وتعیین تیترASOدر سرم بیمار نشانه آلودگی به این میکروب می باشدوازعوارض آلودگی به این میکروب تب روماتیسمی وگلرومرولونفریت حاد است.

برای تعیین تیتر ASOاز دوروش راپیدو روش لوله ای استفاده می شود:

الف)روش سریع(Rapid): تست غربال گری سریع وبراساس آگلوتیناسیون پاسیو می باشد.دراین روش ذرات لاتکس حساس شده با استرپتولیزین Oدربرخورد با سرم دارای ASO آگلوتینه می گردد که در صورت مثبت بودن برای تعیین ASOتیتر در سرم روش لوله ای انجام می دهیم.

دقت 1:سرم باید تازه نهیه شده باشد.

دقت2:برای انجام تست راپید از کنترل های مثبت ومنفی استفاده می کنیم.

ب)روش لوله ای:اساس روش لوله ای خنثی شدن(نوترالیزاسیون) می باشد. ایتدا رقت های سرمی  100/1 ( 1/0سی سی سرم بیمار + 9/9cc از بافرASO)و 500/1سرمی(1CCاز رقت 100/1+4CCبافرASO)وسوسپانسیون 5% گلبول های قرمز گروه خونی Oوبافر ASOواسترپتولیزین Oرا طبق بروشور کیت مصرفی تهیه کرده وطبق جدول زیر عمل می کنیم :

کنترل ها

500/1

100/1

رقت های سرم

8

7

6

5

4

3

2

1

شماره لوله

_

_

6/0

8/0

1

3/0

4/0

6/0

سرم رقیق شده

1CC

1/5CC

4/0

2/0

0

7/0

6/0

4/0

بافر ASO

0/5CC

_

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

استرپتولیزین O

لوله ها را 15دقیقه دربن ماری °37سانتی گراد می گذاریم.

CCگلبول های قرمز 5درصد

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

لوله 45دقیقه در بن ماری °37سانتی گراد می گذاریم.

خواندن نتیجه:

1-      سرم فرد حاوی ASOباشد با SO اضافه شده خنثی و همولیز ایجاد نمی گردد آخرین لوله عدم همولیز رابه عنوان تیتر ASOبرحسب واحدToddگزارش می کنیم.

2-      اگر سرم فرد ASOنداشته باشد SOبدون خنثی شدن باقی مانده وسبب همولیز گلبول های قرمز خواهد شد.

واحدTodd:عبارتند از عکس بالاترین رقت سرمی که مانع از همولیز کامل گلبول های قرمزتوسط SOمی شود.مقدار نرمال معولا 166تاد یا250تاد می باشد.

مقادير نرمال : مقادير طبيعي كمتر از 240-200 IU ( بر اساس نوع آزمايشگاه متفاوت است) مي باشد كه از روش لاتكس استفاده ميشود. براساس روشهاي گذشته شاخص طبيعي در بزرگسالان كمتر از 240 واحد Todd  و كمتر از 320 واحد Todd در كودكان بود.

موارد افزايش: با عفونت استوپتوكوكي پس از 5-4 هفته تيتر ASO به حداكثر خود مي رسد( معمولا 3-2 هفته پس از شروع تب روماتيسمي حاد). در 90% بيماران با تب حاد روماتيسمي افزايش تيتر داريم در حاليكه پس از عفونت استروپتوكوك پوستي معمولا افزايش تيتر نداريم. ASO ممكن است در بيماراني كه هيپرگاماگلوبين دارند يا فعاليت ايمنولوژيك افزايش يافته است بصورت غير اختصاصي بالا برود.

فاكتورهاي مخدوش كننده: تيتر ASO با تغيير سن ، فصل و  جغرافياي منطقه متغير مي باشد . مقادير بالاتر در كودكان و در كساني كه در جاهاي شلوغ زندگي ميكنند و در آب و هواي معتدل شايعتر است . آلودگي سرمي وواكنش متقاطع با ساركولم عضله ندرتا مي تواند نتايج مثبت كاذبي را به همراه داشته باشد.

موارد كاربرد:ASO همراه با ديگر آنتي بادي هاي ضد استرپتوكوكي نظير آنتي DNAseB و Anti-NAse ، آنتي استرپتوكيناز ، آنتي هيالورونيداز براي نشان دادن شواهد  عفونت استوپتوكوكي مفيد مي باشد.

منبع : lsq.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *