آنومالی مای هگلین

آنومالی مای هگلین به شیوه اتوزوم غالب به ارث می رسد و با ترومبوسیتوپنی متغیر که ممکن است با پورپورا و خونریزی همراه باشد و نیز پلاکت های غول پیکر و کم گرانول و با انکلوزیون های واضح ابی رنگ در گرانولوسیت ها شبیه به اجسام دهلی تظاهر می کند.

آنومالی مای هگلین در خانواده ماکروترومبوسیتوپنی با جهش در ژن زنجیره سنگین میوزین غیرماهیچه ای می باشد.myh9 بیماری دیگر این خانواده سندرم سباستین،سندرم فچر و سندرم اپشتین می باشد

آنومالی مای هیگلین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.