اب اکسیژنه در ازمایشگاه

66666666666666666666666666666666666666

روش تهيه آب اکسيژنه
از اثر اسيد سولفوريک رقيق بر پراکسيد سديم يا پراکسيد باريم (BaO2,8H2O) در دمای پايين پراکسيد هيدروژن ساخته می شود.
پراکسيد باريم با اسيد فسفريک نيز توليد آب اکسيژنه می کند
روش مرک: پراکسيد سديم با اسيد سولفوريک 20% در دمای پايين واکنش داده و بعد از خارج کردن سولفات سديم متبلور( Na2SO4, 10 H2O) بعد از تغليظ آب اکسيژنه با غلظت 30% بدست می آيد
عبورگازدی اکسيد کربن د رمحلول پراکسيد باريم نیز اب اکسژنه تولید می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.