اتولوگ ترانسفوزيون

 

بانک خون 1
Autologous Transfusion
تزريق خون بازيافته از اوايل سال 1818 انجام شده و از سال 1930 اهداي هون اتولوگ قبل از عمل جراحي مورد استفاده قرار گرفت.
بيشترين عقيده بر ان است كه خون اتولوگ ايمن ترين خون مي باشد.
معرفي جراحي هاي پيچيده مثل جراحي قلب و پيوند اعضاء سبب گرديد كه پزشكان به دنبال الترنيوهايي براي ترانسفوزيون الوژنيك باشند.پيشرفت تكنولوژي و موضوع بيماريهاي منتقله از راه خون سبب شد تا برنامه هاي اتولوگ رشد نمايد.يكي از دلايل اوليه براي ترانسفوزيون اتولوگ:پرهيز از عوارض همراه با ترانسفوزين الوژنيك بوده و در بيماران با فنوتيپ هاي خون كمياب يا الو انتي بادي هم از اين روش استفاده مي شود.

انواع ترانسفوزيون اتولوگ:
سه نوع ترانسفوزيون اتولوگ وجود دارد:
1-PABD اهداي خون اتولوگ قبل از عمل جراحي
Preoperative autologous blood donation
2-ANH رقيق كردن حاد نورمو ولميك
Acute normovolemic hemodilution
3-Salvage ريكاوري خون حين و بعد از عمل جراحي
Intraoperative and postoperative blood recovery
و گاه بيش از يك تكنيك براي بيمار استفاده مي شود.

اهداي خون اتولوگ قبل از عمل جراحي: PABD
شاخص هاي انتخاب كننده اتولوگ به صراحت اهداكنندگان خون الوژنيك نيست،دسترسي به حمايت پزشكي و ارزيابي مناسب بيمار حائز اهميت است.
طبق استاندارد HB بيمار-اهدا كننده نبايد قبل از اهدا كمتر از 11 يا هماتوكريت كمتر از 33% باشد.
در محيط بيمارستان هيچ محدوديت سني و وزني وجود ندارد و زير نظر كميته بيمارستاني انتقال خون،خونگيري،ذخيره خون و ترانسفوزيون صورت مي گيرد.
اخرين اهدا نبايد كمتر از 72 ساعت تا زمان عمل جراحي فاصله داشته باشد(تا زمان كافي براي ذخيره دوباره حجم داخل عروقي وجود داشته باشد)
از اهدا و تزريق خون افراد با ماركرهاي مثبت HCV-RPR-HIV-HBV جلوگيري شود.
كانديدها افراد ي يا بيماراني Stable هستند كه هنگام جراحي نياز به خون دارند.شايعترين عمل جراحي كه از خون اتولوگ قبل از عمل جراحي PABD استفاده مي كند جايگزيني مفصل زانو و هيپ،جراحي روي ستنو فقرات است.
خون اتولوگ براي جراحي كه به ندرت نياز به ترانسفوزيون دارند نبايد جمع اوري شود مثل كوله سيستكتومي،هرنيورافي،واژينال هيستركتومي
تجويز اهن تكميلي خوراكي جهت جلوگيري از انمي اهن الزامي است.
كنترانديكاسيون اهدا خون اتولوگ
1-مدركي از عفونت يا خطر باكتريمي
2-فرد مبتلا به تنگي ائورت يا جراحي جهت تصحيح تنگي ائورت
3-انژين صدري ناپايدار
4-اختلال تشنجي فعال
5-انفاركتوس ميوكارد يا حمله سربروواسكولار در عرض 6 ماه گذشته
6-بيماراني كه مبتلا به بيماري قلبي يا ريوي شديد هستند كه هنوز جراحي براي انها در نظر گرفته نشده است.
7-بيماري شريان كرونري اصلي چپ با درجه بالا
High grade left main coronary artery disease
بيماري قلبي سيانوتيك
9-فشار خون بالاي كنترل نشده
10-اريتمي قلبي
خطر باكتريمي در بيماران داراي انژيوكت،سوند ادراري و اعمال دندانپزشكي و … وجود دارد.
جمع اوري خون و نگهداري ان بايد طبق استانداردهاي جهاني صورت گيرد و استريليزاسيون رعايت شود.ازمايشات BG,HIV,HBV,RPR,HBS Ag در اولين اهداي خون انجام شده و در صورتي كه بيمار در معرض خطر نباشد تا حدود يك ماه نيازي به ازمايش مجدد كيسه هاي بعدي خون نيست.برچسپ هاي مخصوص روي كيسه خون زده مي شود تا به هيچ عنوان با خون اتولوگوگ ديگر يا خون الوژنيك اشتباه نشود.
استانداردها اجازه ترانسفوزيون خون اتولوگ به فرد ديگري را نمي دهند.شايعترين عارضه اهداي خون اتولوگ راكسيون وازواگال شامل احساس سبكي سر،برادي كاردي،كاهش فشار خون و … است.
Acute normovolemic hemodilution -ANH
جمع اوري خون كمي قبل از عمل جراحي همراه با رقيق سازي
نورموولمي حاد ترقيقي در بيماراني كه حين جراحي حجم خون مشخصي را از دست مي دهند،استفاده مي گردد.
در فاصله كوتاهي قبل از جراحي،خون به صورت استريل در كيسه هاي استاندارد حاوي انتي كواگولان جمع اوري مي شود و سپس در درجه حرارت اتاق نگهداري شده و در طي جراحي بعد از خونريزي و يا حتي زودتر هم مي تواند تزريق گردد.
به جاي خون گرفته شده،انفوزيون كريستالوئيد(3 ميلي ليتر كريستالوئيد به ازاي هر 1 ميلي ليتر خون از دست رفته)و كلوئيد (دكستران،البومين،ژلاتين 1 ميلي ليتر به ازاي 1 ميلي ليتر خون گرفته شده) توصيه شده است.در حين خونگيري و بعد از ان BP,ECG,SPO2,HR بيمار كنترل دقيق مي شود و بيمار كاملا Stable است.(بيمار از نظر افزايش بار مايعات مورد توجه قرار مي گيرد)

شاخص هاي انتخاب بيمار:

بعضي موارد زير بسته به وضعيت بيمار و نظر متخصص بيهوشي و جراح انتخاب مي شود.
انديكاسيون نسبي:
1-از دست دادن تقريبي بيش تر يا مساوي 20-10% حجم كلي خون
2-غلظت هموگلوبين مساوي يا بيش از 12 بعد از تصحيح نورموولمي
3-فونكسيون طبيعي فلبي عروقي
4-عدم وجود بيماري ريوي انسدادي يا تحديد كننده(restrictive or obstructive lung disease)
5-عدم وجود بيماري كليوي
6-عدم وجود هايپرتنشن كنترل نشده و سيروز كبدي
7-عدم وجود اختلالات انعقادي
8-عدم وجود عفونت
حداكثر حجم خوني كه مي توان در ANH جمع اوري نمود با فرمول زير محاسبه مي شود:
V=EBV*(HI*-HF)/HAV حجم خون گرفته شده
EBV=BW*55-75
EBV حجم خون تخميني بدن
BV وزن بدن
HF هماتوكريت هدف(بعد از ANH)
HI هماتوكريت ابتدايي
HAV هماتوكريت متوسط

توجهات فيزيولوژيك ANH:
در روش ANH ميزان گلبولهاي قرمز RBC‌ كاهش مي يابد پس در حين عمل جراحي خون كمتري از دست مي رود.كاهش ناگهاني در غلظت RBC،ويسكوزيته خون را كاهش مي دهد پس كاهش مقاومت عروق محيطي و افزايش برون ده قلبي به وجود مي ايد.اين مكانيسم هاي جبراني ظرفيت تحويل اكسيژن را ايمن مي سازد(در هماتوكريت 35-30%)
كيسه هاي خون تا 8 ساعت در اتاق قابل نگهداري است و به دليل نگهداري خن در حرارت اتاق مقدار مقدار كمتري از پلاكتها و فاكتورهاي انعقادي تخريب مي شوند ولي تا 24 ساعت هم در يخچال (6-1 ساعت) قابل استفاده است.
بررسي هاي طولاني مدت روي بيماران و مدت زمان بستري انها در PABD و ANH نتايج يكساني ارائه داشته ولي تمام مطالعات نشان داده كه در ANH هزينه كمتري در مقايسه با PABD دارد.

جمع اوري خون حين عمل جراحي:
Intra operative blood collection
به معناي جمع اوري خوني است كه بيمار حين جراحي از دست داده است.در اين مواقع خون از محل جراحي توسط لوله هايي با اسپيراتور جمع اوري شده و پس از شستشو به بيمار برگردانده مي شود كه به اين پروسه intraoperaton slavage مي گويند.چنانچه در جراحي هاي كارديوواسكولر،خوني كه به دليلي جراحي از دست مي رود توسط پمپ دوباره به بيمار برگردانده مي شود.
برنامه salvage خون تحت نظر جراحان،متخصصين بيهوشي و متخصصين طب ترانسفوزين انجام مي گيرد.salvage خون به طور روتين در اعمال جراحي پيوند به خصوص كبد،اعمال جراحي كارديوواسكولر،واسكولر(ترميم انوريسم ائورت)،ارتوپديك،نوروسرجري،اورولوژي استفاده مي شود.
خصوصيات حمل اكسيژن در اين RBC ها مساوي با RBC هايي است كه در خون الوژنيك وجود دارد.
كنترانديكاسيون Salvage:
عوامل فارماكولوژيك:
عوامل لخته كننده gelfoam,surgical,avitene,
محلول هاي تحريك كننده(بتادين،انتي بيوتيك هايي كه موضعي استفاده مي شوند)
الوده كننده ها:
ادرار
قطعات استخوان
محتويات روده
عفونت
مايع امينوتيك

اختلالات هماتولوژيك
بدخيمي
بيماري سيكل سل
تالاسمي
غيره
كاته كولامين ها(فئوكروموسيتوم)
مونواكسيد كربن-دود(electro cautery)

مدت زمان ذخيره خون salvage شده و بازيافته در درجه حرارت اتاق 4 ساعت مي باشد.
معمولا خون در سيستم محفظه اي طراحي شده جمع اوري مي گردد و RBC ها بازيافت شده و شستشو شده و سپس توسط ف3تر هاي Microaggregate تزريق مي شود.
در موارد خون اتولوگ ANH و Salvage به شرط انكه در درجه حرارت 6-1 درجه سانتيگراد نگهداري مي شود تا 24 ساعت قابل استفاده است.
منبع:سازمان انتقال خون


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *