اتوکلاو

اتوکلاو

اگر چه اتوكلاو بهترين وسيله براي استريليزاسيون است، بايد تصديق كنيم كه طولاني شدن مرحلة گرمايي، سبب كاهش كيفيت مواد مغذي در محيط هاي كشت كمپلكس محتوي قند، مواد معدني و فلزي مي شود و در نتيجه به محيط هاي كشت زيان وارد مي كند. بنابراين در چرخة استريليزاسيون بايد از زمان كوتاهتر و دماي بالاتر استفاده كنيم تا علاوه بر آنكه آسيب كمتري به محيط كشت وارد مي شود، براي ارگانيسم نيز كشنده تر باشد.

دماي استريليزاسيون به دماي چمبر اتوكلاو برميگردد نه به دماي محيط كشت. زمان لازم براي رسيدن به اين دما بايد در حد ممكن كوتاه باشد.

چرخة استريليزاسيون بايد متناسب با زمان نفوذ گرما در نظر گرفته شود. براي مثال يك ظرف يك ليتري محيط كشت بايد از زمان رسيدن چمبر به دماي 121، در طي 15 دقيقه به اين دما برسد.

چرخة استريليزاسيون

مرحلة1: زمان بالا رفتن دما در محفظة اتوكلاو (121-20)

مرحلة 2 : زمان نفوذ گرما به داخل ظرف محيط كشت(121-100<)

مرحلة 3 : زمان نگهداري در دماي مقرر (121)

مرحلة 4 : زمان پايين آمدن دماي محفظه (80-121)

انواع استريليزاسيون

استريليزاسيون محيط هاي كشت و محلول ها

استريليزاسيون مواد مصرفي آلوده

استريليزاسيون مواد خشك بسته بندي شده

استريليزاسيون محيط هاي كشت و محلولها

بهتر است از لوله و ارلن درپيچ دار استفاده شود. بيشتر از 3/2 آنها را پر نكنيد. درپيچ آنها را شل كنيد.

از قرار دادن اشياء بر روي يكديگر بپرهيزيد. بايد فاصلة اشياء از يكديگر و از ديواره هاي اتوكلاو حداقل 5 سانتي متر باشد تا بخار جريان يابد.

درب اتوكلاو را ببنديد. زمان و دما را طبق دستور شركت سازنده (معمولاً 15 دقيقه در 121درجه) تنظيم كنيد.

در بعضي از محيط هاي كشت كه به دماي بالا حساس هستند (محتوي مقدار قند بالا يا عوامل مهار كننده مثل دزوكسي كولات سديم يا نمكهاي صفراوي هستند) تحت تأثير دماي بالا، پی اچ محصول نهايي كاهش مي يابد.

استريليزاسيون مواد مصرفي آلوده

مواد مصرفي آلوده را جدا نموده و در كيسه هاي قابل اتوكلاو شدن قرار دهيد و بر روي آنها برچسب بیوهازارد نصب نمایید .

براي اطمينان از نفوذ بخار به همة قسمتهاي كيسه، يا گرة آنرا شل كنيد يا قبل از محكم كردن گره، يك پيمانه (3/0 ليتر) آب به آن اضافه كنيد. بيش از 4/3 كيسه را پر نكنيد.

براي جلوگيري از مسدود شدن آبگذر اتاقك اتوكلاو توسط آگار مذاب، كيسه ها را داخل سطل قرار دهيد.

زمان لازم براي استريليزاسيون زباله، 60-30 دقيقه در ˚C121يا 30-15 دقيقه در ˚C 134مي باشد.

وقتي آگار ذوب شده، سفت شد آنرا مثل زبالة طبيعي دور بريزيد. اما محيط كشت محتوي سلنيت را بايد بصورت زبالة مخصوص منهدم كنيد.

استريليزاسيون مواد خشك بسته بندي شده

بسته ها را طوري در اتوكلاو قرار دهيد كه حداكثر چرخش بخار در بين آنها ايجاد شود و با ديواره هاي اتوكلاو نيز تماسي نداشته باشند.

زمان لازم براي استريليزاسيون مواد خشك بسته بندي شده ، 25 دقيقه با خروج سريع بخار يا 30 دقيقه بدون خروج بخار در دماي

˚C 121مي باشد.

نحوة نگهداري

روزانه: صفحة كف اتوكلاو را از سوراخ آبگذر اتاقك جدا كرده، تميز كنيد. لوازم فرعي مثل طبقات و سيني ها را با آب و صابون بشوييد. سطح آب ژنراتور را كنترل كنيد.

هفتگي: آبگذر و درزها را تميز كنيد. سوپاپ اطمينان را بررسي كنيد.

ماهانه: آب دستگاه را تعويض نماييد.

هر 3 ماه: داخل و خارج دستگاه و قسمت بيروني آبگذر را تميز كنيد.

هر 6 ماه: دستگاه توسط نمايندة سرويس تعمير، بازرسي شود.

كنترل كيفي

تست شيميايي:

: سه عامل زمان، بخار و دما را كنترل مي كند و از زرد به بنفش تغيير رنگ مي دهد. در هر TST نوار كاغذي ران كاري از اين نوار استفاده كنيد.

علاوه بر سنجش استريليتي، امكان ثبت تاريخ استريليزاسيون، نام فرد استريل:Sterility-Record برچسب كننده و نام محيط كشت بر روي اين برچسب وجود دارد. در هر ران كاري از اين برچسب استفاده كنيد.

تست بيولوژيك:

بطور هفتگي توصيه مي شود ATCC 7953   استفاده از ويال حاوي اسپور باسيلوس استئاروترموفيلوس.

ايمني

از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده كنيد.

بعد از آنكه فشار اتاقك اتوكلاو به صفر و دماي آن به حدود ˚C 60 رسيد كنار درب اتوكلاو بايستيد و آنرا باز كنيد. منتظر بمانيد تا ظروف كمي خنك شوند، سپس آنها را حمل كنيد.

هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري يا خارج نمودن وسايل و مواد ننماييد.

هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پريز اقدام به تميز نمودن آن نكنيد.

هرگز پيچ هاي محكم كنندة درب را در هنگام كار دستگاه شل و سفت نكنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.