اثر سرب بر مرگ سلولی در ناحیه هیپوکامپ و آسیب به حافظه و یادگیری

سرب

 

سرب ( Pb ) فلزی سنگین است که در طبیعت وجود دارد. سرب می تواند موجب تغییرات پاتوفیزیولوژیک در اندام های مختلف سیستم عصبی مرکزی شود. به ویژه می تواند رشد هوش و توانایی یادگیری و حافظه کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه اثرات و مکانیزم سمی سرب بر یادگیری و حافظه هنوز نامشخص است. برای بررسی این مکانیزم های ناشی از اثرات سمی سرب بر روی هیپوکامپ و اثرات آن بر روی یادگیری و حافظه آزمایشاتی بر روی موش های صحرایی نژاد Sprague-Dawley انجام گرفته و در این آزمایشات از تست ماز آبی موریس Morris water maze استفاده شد.
برای تعیین سطح فسفوریلاسیون تائو ( نوعی پروتئین در سیستم عصبی ) ، تجمع آلفا – سینوکلین ، اتوفاژی ( خودخواری) و مولکول های مرتبط با فرایند سیگنالینگ در هیپوکامپ از روش های ایمونوهیستوفلوئورسنانس و وسترن بلاتینگ استفاده گردید.
نتایج به این صورت بود که سرب می تواند موجب هایپرفسفوریلاسیون پروتئین تائو و تجمع آلفا – سینوکلین و همچنین باعث آسیب به هیپوکامپ و توانایی یادگیری و حافظه می شود. فرایندهای مولکولی که د رنتیجه بیان بیش از حد بعضی پروتئنی های داخل سلولی مانند ( کاسپاز – 3 ، Grp-78 و …) می شود موجب افزایش برنامه مرگ نوع 2 ( اتوفاژی) و مرگ نوع 1 ( آپوپتوزیس) در هیپوکامپ و همچنین آسیب به توانایی یادگیری و حافظه موش های صحرایی می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.