اجزاء ساختماني ويروس ها

1

اجزاؤ ساختماني ويروس ها به ترتيب زير اورده شده است،و بر حسب نوع ويروس يك يا دو يا تمامي اجزاء ذيل در ساختمان انها موجود است.
1-اسيد نوكلئيك ويروسي
ژنوم ويروسي تنها از يك نوع اسيد نوكلئيك (DNA & RNA) تشكيل يافته است.بر حسب نوع ويروس،اسيد نوكلئيك مي تواند تك رشته اي و يا دو رشته اي باشد.
جايگاه اسيد نوكلئيك در كليه ويروس ها(به استثناء باكتريوفاژها)در مركز انها مي باشد.اسيد نوكلئيك باكتريوفاژها در ناحيه سر قرار دارد.
2-كپسيد: عبارت است از پوشش پروتئيني كه اسيد نوكلئيك ويروسي را احاطه مي كند.اين پوشش خود در واقع از واحدهاي مرفولوژيك معيني موسوم به كپسومر(Capsomer) تشكيل يافته و نحوه قرار گرفتن و ترتيب اين واحدها در ويروس هاي مختلف متفاوت است.
گاهي كپسيد و نوكلئيك اسيد ويروسي با يكديگر اميخته شده كه مجموع انها را نوكلئوكپسيد مي نامند.
3-پوشش (Envelope)غشايي است كه اطراف نوكلئوكپسيد است ،نوكلئيك اسيد و كپسيد را در برخي از ويروس ها مي پوشاند.جنس غشاء از چربي و پروتئين مي باشد.
4-زوائد خاري شكل(Peplomers,spike)
برخي از ويروس ها داراي زوائد خاري شكل گليكوپروتئيني به نام پپلومر (Peplomer) بر روي پوشش خود مي باشند.اين زوائد ممكن است خواص شيميايي معيني داشته باشند.مثلا پپلومرهاي ارتوميكسوويروسها دو نوع اند:
هم اگلوتينين(Hemagglutinin(H)) كه سبب اگلوتيناسيون گلبولهاي قرمز خون مي گردد.
نورامينداز(Neuramindase) كه اسيد نورامينيك غشاء سلول را هضم كرده باعث از بين رفتن موكوپروتئين غشاء سلولي ميزبان مي گردد.
ويروسهاي گروه پاراميكسوويروس ها مثل ويروس سرخك علاوه بر هم اگلوتينين(H) و نورامينداز داراي پروتئين خاص ديگري بنام پروتئين F مي باشند،اين پروتئين باعث چسبندگي سلولهاي ميزبان مي گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.