اجسام شبيه گلبول قرمز در ادرار

مخمر در ادرار
مخمر ها معمولا به هم متصل بوده اغلب داراي جوانه،نامساوي بوده و در اسيد استيك 3% غيرمحلول بوده است.

9

بلورهاي اورات امونيوم در ادرار
به رنگ قهوه اي،نامساوي و فاقد اطراف مضاعف و كمي در اسيد استيك 3%حل مي شود.
قطره هاي چربي در ادرار
به راحتي در دي اتيل اتر حل مي شوند.
براي ازمايش كافيست كه 1 قطره اسيد اتيك و يا دي اتيل اتر از كنار لامل وارد رسوب ادراري نمود .

منبع اشتباه خون در ادرار اين است كه اگر ادرار را با كاتر گرفته باشند ممكن است در اثر خراشيدگي مقدار خون ريزي سطحي ايجاد شده باشد.
همچنين گلبول هاي قرمز اگر هموگلوبين خود را ازدست بدهند به زحمت ميتوان در زير ميكروسكوپ انها را شناخت.
گلبول هاي قرمز ممكن است به واسطه تراكم بيش از حد رسوبات ادراري مثل فسفات ها و قطعات سلولي،پوشيده شده باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.