اختلالات پلاکتی و بيماری فون ویلبراند

ميل به خونريزي ممكن است ناشي از اختلالات كمي و كيفي پلاكت باشد، كه در اين حالت به صورت خونريزي هاي مخاطي و پتشي و پورپورا جلوه مي كند. پتشي و پورپورا به خونريزي هاي بسيار كوچك زير پوستي يا مخاطي گفته مي شود. لكه هاي خونريزي زير پوستي و مخاطي با قطر كمتر از mm 3 را پتشي گويند، پورپورا و اكميوز معمولاً داراي قطري بيشتر از mm 3 هستند. كمبود فاكتورهاي انعقادي به صورت خونريزي در عمق ماهيچه، خونريزي در مفاصل و اندام هاي مختلف بروز مي كند.

پلاکتی اختلال

لکه های کوچك خونریزی جلدی و مخاطی از ویژگی کاهش یا اختلال عملکردی پلاکت ها می باشد، در حاليکه خونریزی در عمق ماهيچه ها به صورت هماتوم در کمبود فاکتورهای انعقادی مشاهده می شود.

 

[gview file=”https://persianlab.com/wp-content/uploads/DR-GOLAFSHAN-131.pdf”]