ارزيابي ماكروسكوپي خلط از نظر رنگ ظاهري

77777777777777777

ظاهر ماكروسكوپي خلط بايد گزارش شود كه به صورت هاي زير ممكن است مشاهده گردد.
چركي سبز
چركي زرد
چركي موكوئيدي(داراي قطعات چرك و ذرات موكوئيدي)
خوني
خوني با قطعات سبز
*خاكستري كف الود
*خاكستري موكوئيدي
*سفيد موكوئيدي
*سفيد كف الود
*سفيد موكوئيدي با قطعات غذا
*ابكي (فقط بزاق)
*ابكي با مقداري غذا
نمنه خلط كه با علامت ستاره مشخص شده اند،معمولا از جهت عفونتهاي غير توبركلوزي ازمايش نمي شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.