ارزيابي مرفولوژي اسپرم

اشکال

اگر چه قابليت تغيير پذيري مرفولوژيكي اسپرماتوزوئيد انسان،ارزيابي مرفولوژي اسپرم را دشوار مي سازد،مشاهدات اسپرماتوزوئيد به دست امده از مجراي توليد مثل زنان(به خصوص در موكوس سرويكال پس از اميزش) يا از سطح زونا پلوسيدا به تشخيص شكل ظاهري و اسپرماتوزوئيد طبيعي كمك مي نمايند.
تهيه اسميرها:حداقل 2 اسمير بايد از نمونه تازه براي بررسي دوتائي در نمونه هايي كه مشكلات رنگ اميزي دارند تهيه شود.لامها ابتدا با اتانول 70% قبل از اينكه يك قطره كوچك(5-20 لاندا) روي لام گذاشته شود كاملا تميز،شسته و خشك شوند.
اگر تعداد اسپرماتوزوآ بيشتر از 20 ميليون باشد،5 لاندا از مني را مي توان استفاده نمود،اگر تعداد اسپرمها كمتر از 2 ميليون باشد،10-20 لاندا از مني رو بايد استفاده كرد.
تكنيك feathering كه به موجب ان كناره لام دومي براي كشيدن يك قطره در طول سطح لام تميز استفاده مي شود ممكن است جهت تهيه گسترش هاي اسپرماتوزوآ استفاده شود اما بايد مراقبت نمود اسمير ها زياد ضخيم تهيه نشوند.
Feathering وقتي ويسكوزيته پائين است خوب كار مي كند اما براي مني چسپيده اغلب مناسب نمي باشد.به طور الترناتيو،مي توان يك قطره از مني را در وسط لامي قرار داده و سپس لام دوم را روي ان قرار داد.زمانيكه مني بين انها پخش شد دو لام به ارامي به كنار كشيده شده تا دو اسمير به طور همزمان تهيه شود.
گاهي اوقات تهيه اسمير هاي خوب مشكل است چون ويسكوزيته متفاوت پلاسماي مني سبب ضخامت ناهموار اسمير مي شود.
ذرات و تكه هاي مواد با اندازه بزرگ ممكن است باعث شود اسپرماتوزوئيدها با سرهايشان در حاشيه قرار گيرند.بنابراين براي تعداد پائين اسپرم يا نمونه هاي با چسپندگي يا داراي تكه،يا وقتي كه مرفولوژي به كمك كامپيوتر انجام مي شود،پلاسماي مني ممكن است رقيق شود و پس از سانتريوفوژ كردن برداشته شود.
رسوب اسپرم در حجم مناسبي براي بدست اوردن احتمال بالاترين تعداد اسپرم اما نه بيشتر از 80 ميليون دوباره سوسپانسيه شود.0.5 تا 2 ميلي ليتر مني،بسته به تعداد اسپرم،تا 10 ميلي ليتر با سرم فيزيولوژي در حرارت اتاق رقيق شود.لوله در دور 800g به مدت 10 دقيقه سانتروفيوژ گردد و بيشتر مايع رويي خالي شود.
رسوب در باقيمانده سرح فيزيولوژي،مشخصا 20 تا 40 لاندا با ضربه اهسته به لوله به ارامي دوباره حل شود.سپس 5 تا 10 لاندا از اين سوسپانسيون روي يك لام ميكروسكوپ قرار داده شده و قطره در عرض لام با يك پيپت پخش شود.سپس لام در درشتنمايي 400 اسكن شود با اين اطمينان كه اسمير پخش يكنواختي از اسپرماتوزوئيدها دارد و حداقل در هر ميدان 400 تداد 40 اسپرماتوزوآ بدون تجمع اسپرم يا بيش از حد روي هم قرار گرفتن وجود داردند.اگر اسمير ها زياد متراكم باشند حجم كمتري استفاده شده يا نمونه بيشتر رقيق مي شود.اگر اسپرماتوزوئيدها روي لام بسيار پراكنده اند،مني بيشتري براي بدست اوردن تعداد بيشتري از اسپرماتوزوئيدها استفاده گردد.
فرصت دهيد تا لام ها در معرض هوا خشك شده و سپس فيكس شوند.روش هاي فيكساسيون به روش هاي رنگ اميزي بستگي دارد.

روش هاي رنگ اميزي اسپرم:
رنگ اميزي پايانيكولائو به طور گسترده اي در اكثر ازمايشگاه هاي اندولوژي استفاده مي شود .
به اسپرماتوزوئيدها و سلول هاي ديگر به خوبي رنگ مي دهد.به نواحي اكروزومي و پشت اكروزومي سر،قطعات كوچك سيتوپلاسمي و دم اجازه رنگ گرفتن مي دهد.
بعضي از اسپرم هاي رنگ شده با روش هاي سريع ممكن است زمينه اي از رنگ داشته باشند و ممكن است هميشه كيفيت مشابه به رنگ پايانيكولائو ندهند.نيز اندازه سر اسپرماتوزوئيدها توسط diff-quik رنگ شده بيشتر از رنگ هاي پايانيكولائو و shorr مي باشد.
با اين رنگ اميزي ها،سر ابي كم رنگ در ناحيه اكروزومي و ابي تيره در ناحيه پشت اكروزومي رنگ مي شود.قطعه مياني(midpiece) ممكن است مقداري رنگ قرمز را نشان دهد.دم نيز ابي يا قرمز رنگ مي گيرد.قطعات سيتوپلاسمي معمولا عقب سر و اطراف قطعه مياني(بدن) متمركز مي باشند،با رنگ پايانيكولائو رنگ سبز مي گيرند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.