ازمایش لپرومین

4

 

ازمایش لپرومن نوعی ازمایش حساسیت پوستی است.در این ازمایش مقدار 1/ میلی لیتر از باکتری کشته شده جذام که حاوی 4000000 باسیل در 1 میلی لیتر باشد داخل پوست تزریق می شود.
2 نوع واکنش حساسیتی در ازمایش لپرومین قابل شناسایی است:
1:واکنش فرناندز (Fernandez reaction) که پس از تزریق و بعد از تزریق 24 تا 48 ساعت،قرمزی و تورم ایجاد شده و 3 تا 5 روز باقی می ماند.
واکنش میستودا (mistuda reaction) که 3 هفته بعد از تزریق مشاهده می شود و در طی 4 هفته به حداکثر می رسد.
در این واکنش ندول هایی در پوست پیدا می شود که به اهستگی زخم می شوند.ازمایش لپرومن در جذام توبرکلوئید،مثبت و در جذام نوع لپروماتوز،منفی است و در جذام های نوع حد وسط(میانه) جواب های متغیری دارد.
این ازمایش ارزش تشخیصی اختصاصی ندارد ولی نشانگان خوبی در پیش اگهی (prognosis) می باشد.به این معنی که یک ازمایش لپرومین مثبت نشانه ی خوبی است و ازمایش لپرومین منفی نشانه بد در پیش اگهی بیماری است.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.