استئوپروزیس شایع ترین بیماری استخوانی و عامل عمده افزایش مرگ و میر و ناتوانی در افراد مسن می باشد. درمانهای دارویی و غیر دارویی زیادی برای جلوگیری از دست رفتن پیشرونده استخوانها و درمان کاهش تراکم استخوانی با ممانعت از تحلیل استخوان و یا افزایش تولید استخوان در زنان یائسه و افراد مسن پیشنهاد شده است. هر چند درمان تکدارویی ترجیح داده می شود اما در بسیاری از مطالعات درمان ترکیبی پیشنهاد می شود. در این مطالعه اثر درمان الندرونات همراه با کلسیم و ویتامین D مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها: درمان ترکیبی با آلندرونات، کلسیم و ویتامین Dهمراه با ورزش منظم در ۴۷ بیمار مبتلا به عوارض استئوپورز تجویز شد. میزان BMD (Bone Mineral Density) و نیز T Score در قبل و بعد از درمان در تمامی بیماران سنجیده گردید.

یافته ها: بعد از مدت ۱.۲۸ ۱۲.۷± ماه درمان BMD در ناحیه های لگن و ستون فقرات به ترتیب ۴.۲۲ ۱.۲۹± و ۴.۸۶± ۲.۶ درصد افزایش معنی دار نشان داد و در مورد T Score این مقادیر به ترتیب ۰.۳۶ ۰.۸۴± و ۰.۳ ۰.۱۲۵± افزایش معنی دار نشان داد.

بحث: این مطالعه موثر بودن درمان آلندرونات همراه با کلسیم و ویتامین D دردرمان استئوپورز، استئوپنی را تایید می کند و در صورتی که شرایط اقتصادی و پزشکی بیمار اجازه دهد می تواند به عنوان درمان بیماران به کار رود.