استرپتومایسین STREPTOMYCIN

8

استرپتومایسین STREPTOMYCIN موارد مصرف استرپتومایسین‌:
این‌ دارو همراه‌ با سایرداروهای‌ ضد سل‌، در درمان‌ سل‌ مصرف‌می‌شود. همچنین‌ در درمان‌ بروسلوز،گرانولوما اینگوئینال‌، طاعون‌ و تولارمی‌مصرف‌ می‌شود.

موارد منع‌ مصرف استرپتومایسین‌:

این‌ دارو نباید درصورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ میاستنی‌ گراومصرف‌ شود.

هشدارها:
فاصله‌ زمانی‌ بین‌ دفعات‌ مصرف‌دارو در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ كار كلیه‌ بایدافزایش‌ یابد.

عوارض‌ جانبی استرپتومایسین ‌:

آسیب‌بخش‌ حلزونی‌ گوش‌،مسمومیت‌ برگشت‌پذیر كلیه‌، بندرت‌ كاهش‌منیزیم‌ خون‌ به‌ویژه‌ در مصرف‌ طولانی‌مدت‌ دارو، كولیت‌ پسودوممبران‌ وهمچنین‌ واكنش‌های‌ حساسیت‌ مفرط وپارستزی‌ دهان‌ از عوارض‌ احتمالی‌ این‌دارو هستند.

تداخل‌های‌ دارویی‌:

در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ سفالوسپورین‌ها (به‌ویژه‌سفالوتین‌)، آمفوتریسین‌، سیكلوسپورین‌و داروهای‌ سیتوتوكسیك‌، خطر بروزمسمومیت‌ كلیوی‌ (و احتمالا مسمومیت‌گوشی‌) افزایش‌ می‌یابد. مصرف‌ همزمان‌استرپتومایسین‌ با نئوستیگمین‌ وپیریدوستیگمین‌، اثر این‌ داروهای‌كولینرژیك‌ را كاهش‌ می‌دهد. مصرف‌همزمان‌ استرپتومایسین‌ با داروهای‌مسدد عصب‌ ـ عضله‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ضعف‌ بیشتر عضلات‌ اسكلتی‌، ضعف‌تنفس‌ و حتی‌ آپنه‌ شود. خطر بروزمسمومیت‌ گوشی‌ در صورت‌ مصرف‌ بااسترپتومایسین‌ با داروهای‌ مدر گروه‌حلقه‌ لوپ‌ ممكن‌ است‌ افزایش‌ یابد. ازمصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با كاپرئومایسین‌باید خودداری‌ كرد، زیرا خطر بروزمسمومیت‌ گوشی‌ و كلیوی‌ و انسداد عصب‌ـ عضله‌ ممكن‌ است‌ افزایش‌ یابد.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌:

1 ـ دوره‌ درمان‌ سل‌ممكن‌ است‌ 2 ـ 1 سال‌ یا حتی‌ بیشتر طول‌بكشد. با وجود این‌، در صورت‌ بروز علایم‌مسمومیت‌ با این‌ دارو، مصرف‌ آن‌ بایدقطع‌ شود.

2 ـ محل‌ تزریق‌ دارو در هر بار تزریق‌ بایدعوض‌ شود. تزریق‌ غلظتهای‌ بیش‌ از500mg/ml توصیه‌ نمی‌شود.

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ سل‌، به‌ همراه‌ باسایر داروهای‌ ضد سل‌، 1g/day از راه‌عضلانی‌ تزریق‌ می‌شود. این‌ مقدار باید درحداقل‌ زمان‌ ممكن‌ از نظر بالینی‌ به‌ یك‌ گرم‌3 ـ 2 بار در هفته‌ كاهش‌ یابد. در درمان‌سایر عفونتهای‌ باكتریایی‌، همراه‌ با سایرداروها، 1 ـ 0/25 گرم‌ هر 6 ساعت‌ و دردرمان‌ طاعون‌ 1 ـ 0/5 گرم‌ هر 6 ساعت‌تزریق‌ عضلانی‌ می‌شود. در درمان‌تولارمی‌ 500 ـ 250 میلی‌گرم‌ هر 6 ساعت‌به‌ مدت‌ 10 ـ 7 روز تزریق‌ عضلانی‌می‌شود.

كودكان‌: در درمان‌ سل‌، به‌ همراه‌ سایرداروهای‌ ضد سل‌، 20mg/kg/day و دردرمان‌ سایر عفونتهای‌ باكتریایی‌،10mg/kg ـ 5 هر 6 ساعت‌ تزریق‌ عضلانی‌می‌شود.

اشكال‌ دارویی‌:

For Injection (as sulfate): 1g

منبع:cloob.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.